Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1370 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-23
Data wydania:2009-10-20
Data wejscia w życie:2009-11-07
Data obowiązywania:2009-10-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1370 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 177                — 13514 —                Poz. 1370


1370

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 i Nr 76, poz. 719 oraz z 2005 r. Nr 124, poz. 1039) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 27a dodaje się § 27b w brzmieniu: „§ 27b. Przesyłki polecone i nierejestrowane mogą być przyjmowane na terenach wiejskich lub o rozproszonej zabudowie przez listonosza obsługującego dany teren.”;

2) § 44 otrzymuje brzmienie: „§ 44.

1. Na terenie kraju powinno być uruchomione co najmniej 8 240 placówek operatora rozmieszczonych z uwzględnieniem występującego na danym obszarze zapotrzebowania na usługi.

2. Jedna stała placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 7 000 mieszkańców na terenie miast. ———————

1)

3. Jedna placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 85 km2 powierzchni na obszarach wiejskich.

4. W każdej gminie, z zastrzeżeniem ust. 5, powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka operatora.

5. Dopuszcza się objęcie gminy wiejskiej liczącej poniżej 5 000 mieszkańców obszarem działania stałej placówki operatora znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy lub uruchomienie placówki ruchomej, pod warunkiem że:

1) lokalizacja taka zapewni sprawniejszą obsługę klientów zamieszkałych na terenie obsługiwanym przez tę placówkę;

2) lokalizację taką uzgodniono z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

6. Wskaźniki, o których mowa w ust. 1—5, nie obejmują nadawczych skrzynek pocztowych.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1370 z 2009 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1373 z 20092009-10-23

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

  • Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1372 z 20092009-10-23

    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  • Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1371 z 20092009-10-23

    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.