Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1376 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli poprawności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-27
Data wydania:2009-10-07
Data wejscia w życie:2009-11-11
Data obowiązywania:2009-10-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1376 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 178                — 13566 —                Poz. 1376


1376

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania kontroli poprawności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania przez organy administracji miar kontroli planowych w celu stwierdzenia poprawności stosowanego przez paczkującego, zlecającego paczkowanie, paczkującego na zlecenie importera systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. §

2. Kontroli dokonuje się przez:

1) pomiar masy — dla towarów paczkowanych o konsystencji stałej;

2) pomiar objętości albo pomiar masy i gęstości — dla towarów paczkowanych o konsystencji ciekłej i gazowej. §

3. Kontroli dokonuje się na podstawie wyników badań przeprowadzonych na próbkach towaru paczkowanego pobranych w pomieszczeniach paczkującego, zlecającego paczkowanie, paczkującego na zlecenie importera oraz w miejscu paczkowania lub składowania towarów paczkowanych. § 4.

1. W celu oceny systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego organy administracji miar przeprowadzają badania co najmniej na dwóch partiach towaru paczkowanego, które zostały uznane przez paczkującego, zlecającego paczkowanie, paczkującego na zlecenie importera za spełniające wymagania ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych, zwanej dalej „ustawą”. ———————

1) Minister

2. Przed dokonaniem oceny systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego niezbędne jest pobranie w sposób losowy po jednej próbce towaru paczkowanego z każdej badanej partii towaru paczkowanego.

3. Badania przeprowadza się kolejno na pobranych próbkach towaru paczkowanego.

4. Jeśli wynik jednego z badań jest pozytywny, a drugiego negatywny, przeprowadza się badanie trzeciej partii towaru paczkowanego, pobierając w sposób losowy próbkę towaru paczkowanego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wynik badania trzeciej partii towaru paczkowanego decyduje o uznaniu systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego za spełniający albo niespełniający wymagań ustawy. §

5. Wyniki przeprowadzonych badań zamieszcza się w protokole kontroli. §

6. Pozytywny wynik badań co najmniej dwóch partii towaru paczkowanego poddanych kontroli decyduje o uznaniu systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego za spełniający wymagania ustawy. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Gospodarki: W. Pawlak ———————

2)

Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego (Dz. U. Nr 33, poz. 296), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 41 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1376 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1382 z 20092009-10-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2009 r. sygn. akt K 26/08

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1381 z 20092009-10-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2009 r. sygn. akt P 4/08

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1380 z 20092009-10-27

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawei ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1379 z 20092009-10-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1378 z 20092009-10-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1377 z 20092009-10-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania kontroli butelek miarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1375 z 20092009-10-27

  Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1374 z 20092009-10-27

  Ustawa z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.