Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 99 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-04
Data wydania:2009-01-29
Data wejscia w życie:2009-02-04
Data obowiązywania:2009-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 99 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 18                — 2106 —                Poz. 99


99

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Na podstawie art. 129a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

§

1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. Nr 17, poz. 105) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a. Wielkość wpłaty na rok 2009, ustalonej zgodnie z § 2, określa się w wysokości 10 241 993,78 zł.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 99 z 2009 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Dowody opłat sądowych

  Dokonuję opłaty sądowej przelewem bankowym (lub na poczcie) na rachunek sądu. Jaki dowód wpłaty powinien zostać w aktach sprawy, oryginał czy kopia?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Czas na uchwalenie budżetu państwa

  Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?

 • Zaliczka na poczet wydatków

  Wierzyciel po terminie zgłosił swoją wierzytelność w sprawie upadłościowej. W związku z tym sąd zobowiązał wierzyciela do wpłaty określonej zaliczki na poczet (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.