Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1450 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-11-09
Data wydania:2009-10-23
Data wejscia w życie:2009-11-24
Data obowiązywania:2009-11-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1450 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 187                — 14054 —                Poz. 1450


1450

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 października 2009 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego2) Na podstawie art. 98 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa cechy transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi, które mogą być dokonywane przez dom maklerski bez obowiązku posiadania kapitału założycielskiego w wysokości ustalonej zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2) operacjach — rozumie się przez to podejmowane przez dom maklerski czynności faktyczne lub prawne, w wyniku których powstają pozycje bilansowe lub pozabilansowe, dotyczące: a) danego instrumentu bazowego, z których wynika powstanie składnika aktywów lub pasywów bilansu domu maklerskiego, b) instrumentów finansowych, wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c—i ustawy, których wynikiem jest powstanie pozycji pozabilansowych. § 3.

1. Dom maklerski może, bez konieczności posiadania kapitału założycielskiego w wysokości ustalonej zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy, dokonywać operacji będących transakcjami długoterminowymi instrumentami finansowymi, które posiadają następujące cechy:

1) zostały zawarte w imieniu i na własny rachunek domu maklerskiego;

2) zostały zaliczone do portfela niehandlowego domu maklerskiego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy; ———————

1)

3) nie przekraczają limitów koncentracji zaangażowania lub dużych zaangażowań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4) zostały określone w strategii długoterminowej polityki inwestycyjnej domu maklerskiego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy;

5) zostały zaklasyfikowane do kategorii aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności lub do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, określonych: a) w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316) lub b) zgodnie ze standardami, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy, o której mowa w lit. a;

6) ich dokonanie nie zagraża krótkoterminowej płynności domu maklerskiego;

7) ryzyko związane z utrzymaniem pozycji powstałej w wyniku danej operacji jest niskie.

2. Dom maklerski może, bez konieczności posiadania kapitału założycielskiego w wysokości określonej w art. 98 ust. 3 ustawy, dokonywać operacji będących transakcjami długoterminowymi instrumentami finansowymi, w przypadku gdy:

1) nabycie instrumentów finansowych nastąpiło w związku z obowiązkowym uczestnictwem w instytucjach pośrednictwa finansowego, w tym w Krajowym Depozycie, spółce prowadzącej giełdę lub spółce prowadzącej rynek pozagiełdowy;

2) operacje dotyczące instrumentów finansowych zostały zaliczone do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych służących do zrównoważenia zmiany wartości godziwej lub przepływów środków pieniężnych dla zabezpieczanej pozycji domu maklerskiego. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ———————

4) Niniejsze

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.

rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych maklerskimi instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego (Dz. U. Nr 206, poz. 1713), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosownie do brzmienia art. 27 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1450 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1456 z 20092009-11-09

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2009 r. sygn. akt K 32/08

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1455 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1454 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1453 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1452 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1451 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1449 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1448 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1447 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1446 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1445 z 20092009-11-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

porady prawne online

Porady prawne

 • Inwestycje spółki na giełdzie

  Istniejąca i działająca od kilku lat spółka z o.o. chce rozpocząć inwestowanie swoich środków na giełdzie papierów wartościowych w pełnym zakresie (wszystkie (...)

 • *upadłość domu maklerskiego

  Inwestuję na GPW .Co dzieje się z wolnymi środkami pieniężnymi oraz już zakupionymi akcjami w razie upadłości domu maklerskiego? Czy wchodzą one do masy upadłości?

 • Sprzedaż lokali po remoncie i wykończeniu

  Prowadzę działalność gospodarczą. Zamierzam kupić lokale usługowe i po wyremontowaniu ich sprzedać je. Zamierzam kupić mieszkanie od dewelopera i po "wykończeniu" (...)

 • Urlop dla pracującego na własny rachunek

  Czy przysługuje urlop osobie fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą ? Nigdzie nie mogę się tego doszukać, a wydaje się, iż tak samo pracuję jak inne osoby (...)

 • Forma rozliczeń między przedsiębiorcami

  Jaka jest górna dopuszczalna granica kwot w rozliczeniach gotówkowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-02 poz. 1575

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-13 poz. 267

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-29 poz. 930

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-07 poz. 1570

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-02 poz. 1573

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.