Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1501 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-11-23
Data wydania:2009-09-24
Data wejscia w życie:2009-12-08
Data obowiązywania:2009-11-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1501 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 195                — 14462 —                Poz. 1501


1501

USTAWA z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) w art. 27 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: ———————

1)

„§ 1a. Członek samorządowego kolegium odwoławczego podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli brał udział w wydaniu decyzji objętej wnioskiem.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1501 z 2009 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.