Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1512 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania i zapewniania właściwego stanu technicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-11-25
Data wydania:2009-11-13
Data wejscia w życie:2009-12-10
Data obowiązywania:2009-11-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1512 z 2009


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 196                — 14491 —                Poz. 1512


1512

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz wyodrębnionych komórek organizacyjnych, w których pełniący służbę funkcjonariusze celni, wykonujący czynności związane z właściwą realizacją zadań, określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4—6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”, mają prawo użycia broni palnej;

2) kryteria i tryb przydziału broni palnej i normy uzbrojenia oraz sposób jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu użyto określenia „funkcjonariusz”, należy przez to rozumieć uprawnionego do użycia broni palnej funkcjonariusza celnego:

1) wykonującego czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4—6 ustawy, pełniącego służbę w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3, lub

2) upoważnionego przez Szefa Służby Celnej do wykonywania zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4—6 ustawy. §

3. Wykaz wyodrębnionych komórek organizacyjnych, w których pełniący obowiązki służbowe funkcjonariusze mają prawo użycia broni palnej, określa załącznik do rozporządzenia. §

4. Broń palna może być przydzielona funkcjonariuszowi, który:

1) pełni służbę stałą;

2) uzyskał pozytywny wynik badań psychologicznego i psychofizjologicznego, o których mowa w art. 102 ust. 1 ustawy;

3) odbył szkolenia w zakresie: a) budowy i działania broni palnej, b) zasad użycia broni palnej, c) zasad noszenia broni palnej oraz jej przechowywania, d) postępowania w przypadku użycia broni palnej — udokumentowane zaświadczeniem o ich pozytywnym ukończeniu.

———————

1)

§

5. Przydziału funkcjonariuszowi broni palnej, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, dokonuje:

1) Szef Służby Celnej — w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) dyrektor izby celnej — w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w urzędzie w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy. §

6. Funkcjonariuszowi może być przydzielone uzbrojenie:

1) podstawowe, obejmujące broń palną krótką — 1 sztuka wraz z amunicją i oporządzeniem przewidzianym dla danej broni;

2) dodatkowe, obejmujące broń palną długą — 1 sztuka wraz z amunicją i oporządzeniem przewidzianym dla danej broni. §

7. Za normatyw amunicji na jeden egzemplarz broni palnej, w zależności od jej rodzaju, przyjmuje się ilość amunicji do pełnego załadowania dwóch magazynków. § 8.

1. Funkcjonariusz posiadający broń palną jest obowiązany do:

1) zabezpieczenia broni palnej przed utratą;

2) niezwłocznego rozładowania broni palnej po ustaniu przyczyn jej przeładowania (nie dotyczy rewolwerów);

3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa użytkowania broni palnej;

4) prowadzenia bieżącej obsługi technicznej broni palnej.

2. Zabrania się funkcjonariuszowi posiadającemu broń palną:

1) wynoszenia broni palnej poza obiekty służbowe, w celach niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 1;

2) noszenia broni palnej w stanie niezabezpieczonym;

3) udostępniania broni palnej innym osobom, z wyjątkiem broni przeznaczonej do szkolenia innych funkcjonariuszy.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1512 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1520 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1519 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1518 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1517 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1516 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1515 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1514 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1513 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1511 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Krajowej Rady Sądownictwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-01 poz. 235

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-24 poz. 495

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego

 • Legislacja UE z 2005-01-12 nr 9 poz. 1

  Zalecenie Komisji z dnia 28 grudnia 2004 r. uzupełniające załecenie 96/129/WE w sprawie Europejskiej karty broni palnej (1)

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-29 poz. 841

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-24 poz. 996

  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o zmianie ustawy o Policji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.