Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 105 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-09
Data wydania:2008-12-19
Data wejscia w życie:2009-02-17
Data obowiązywania:2009-01-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 105 z 2009


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 20                — 2155 —                Poz. 105


105

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a—2d w brzmieniu: „2a) wzajemna zgodność — wzajemną zgodność w rozumieniu art. 2 pkt 30 rozporządzenia nr 796/2004; 2b) wymóg — wymóg w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 796/2004; 2c) nieprawidłowość — nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 796/2004; 2d) niezgodność — niezgodność w rozumieniu art. 2 pkt 35 rozporządzenia nr 796/2004;”;

2) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Agencja jest właściwym organem krajowym, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003.”;

3) w art. 7: a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;”, b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;”, c) w ust. 3a po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;”, d) ust. 3c otrzymuje brzmienie: „3c. Kopię umowy o przetwórstwo albo zobowiązania do realizacji dostawy, o których mowa w art. 171da rozporządzenia nr 1973/2004, wnioskujący o płatność obszarową do owoców miękkich składa kierownikowi biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.”, ———————

1)

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wysokość płatności obszarowych w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnościami obszarowymi i stawek płatności obszarowych na 1 ha tej powierzchni, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości oraz niezgodności.”;

4) w art. 17 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy.”;

5) w art. 22: a) w ust. 4: — w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: — potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo — potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo”, — dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności lub pomocy, o których mowa w ust. 1 i 1a, jest obowiązany do dołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczeń pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności lub pomocy.”,

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 105 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 109 z 20092009-02-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 108 z 20092009-02-09

  Oświadczenia Rządowe z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 107 z 20092009-02-09

  Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 106 z 20092009-02-09

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 104 z 20092009-02-09

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-02 poz. 315

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-20 poz. 368

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone wart. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1423

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-13 poz. 1243

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-12 poz. 1399

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.