Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1560 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-12-01
Data wydania:2009-11-24
Data wejscia w życie:2009-12-16
Data obowiązywania:2009-12-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1560 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 202                — 14938 —                Poz. 1560


1560

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. Nr 185, poz. 1147) w załączniku nr 3 w części A w tabeli pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Nr sprawy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (jeżeli wydało wcześniej, na wniosek zainteresowanego lub właściwego organu, opinię o poziomie wykształcenia)”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1560 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1568 z 20092009-12-01

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2009 r. sygn. akt P 61/08

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1567 z 20092009-12-01

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2009 r. sygn. akt K 62/07

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1566 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1565 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1564 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1563 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1562 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1561 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1559 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1558 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1557 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1556 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1555 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1554 z 20092009-12-01

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1553 z 20092009-12-01

  Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1551 z 20092009-12-01

  Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1550 z 20092009-12-01

  Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1549 z 20092009-12-01

  Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1548 z 20092009-12-01

  Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1547 z 20092009-12-01

  Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-17 poz. 1147

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach uznania kwalifikacji zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-29 poz. 113

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminów ich składania

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-15 poz. 1551

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymagań dotyczących działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji, a także terminów ich składania

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-25 poz. 821

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia szczegółowego zakresu zadań ośrodka

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-16 poz. 1561

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.