Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1582 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-12-04
Data wydania:2009-11-24
Data wejscia w życie:2009-12-19
Data obowiązywania:2009-12-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1582 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 205                — 16059 —                Poz. 1582


1582

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa kryteria obliczania i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie prac spisowych dla osób, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r., zwanej dalej „ustawą”, oraz kryteria przyznawania i wysokość dodatków spisowych i nagród dla osób, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 4 ustawy. §

2. Kryteriami obliczania wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r., zwanym dalej „spisem”, są:

1) dla rachmistrzów spisowych: a) przeprowadzenie obchodu przedspisowego w ramach prac przygotowawczych do spisu, b) liczba poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie oraz w badaniu metod produkcji rolnej;

2) dla ankieterów statystycznych: a) udzielanie informacji o spisie za pomocą infolinii, b) umawianie wywiadów rachmistrzów spisowych u respondentów, c) liczba poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie;

3) dla pozostałych osób, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, niewymienionych w pkt 1 i 2 — stopień trudności, zakres, jakość i terminowość wykonanej pracy związanej ze spisem. § 3.

1. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, oblicza się, sumując:

1) dla rachmistrza spisowego: a) ryczałt za poprawne wykonanie czynności przy przeprowadzaniu obchodu przedspisowego, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a, b) kwotę stanowiącą iloczyn stawki za wypełniony elektroniczny formularz w spisie i liczby poprawnie wypełnionych formularzy, c) kwotę stanowiącą iloczyn stawki za wypełniony elektroniczny formularz w badaniu metod produkcji rolnej i liczby poprawnie wypełnionych formularzy;

2) dla ankietera statystycznego: a) ryczałt za udzielanie informacji o spisie za pomocą infolinii, b) ryczałt za umówienie rachmistrzów spisowych na przeprowadzenie wywiadu u respondenta, c) ryczałt za poprawnie wypełnione elektroniczne formularze w spisie — w przypadku gdy ich liczba nie przekracza 100 egzemplarzy, d) kwotę stanowiącą iloczyn stawki za każdy kolejny wypełniony elektroniczny formularz w spisie — w przypadku gdy ich liczba przekracza 100 egzemplarzy — i liczby poprawnie wypełnionych formularzy.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 lit. a — wynosi 250 zł;

2) pkt 2 lit. a — wynosi 500 zł;

3) pkt 2 lit. b — wynosi 350 zł;

4) pkt 2 lit. c — wynosi: a) 400 zł — do 20 poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie, b) 800 zł — od 21 do 40 poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie, c) 1 200 zł — od 41 do 60 poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie, d) 1 600 zł — od 61 do 80 poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie, e) 2 000 zł — od 81 do 100 poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie.

3. Stawka, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1 lit. b — wynosi 35 zł;

2) pkt 1 lit. c — wynosi 25 zł;

3) pkt 2 lit. d — wynosi 30 zł.

4. Wysokość wynagrodzenia dla pozostałych osób, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, niewymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 2,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym wypłacenie wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”. § 4.

1. Dodatek spisowy jest przyznawany za poprawne wykonanie pracy związanej ze spisem.

2. Przy przyznawaniu dodatku spisowego bierze się pod uwagę funkcję pełnioną w spisie, złożoność wykonywanych zadań, stopień odpowiedzialności za ich realizację oraz liczbę podległych osób pracujących na rzecz spisu.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1582 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1585 z 20092009-12-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1584 z 20092009-12-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1583 z 20092009-12-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1581 z 20092009-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym

  Czy są jakieś uregulowania, które mówią, że dziecko które uczy się, dojeżdża do szkoły i pracuje w gospodarstwie rodziców może okres pracy zaliczyć do okresu, (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Podstawa obliczenia trzynastki

  Z pracownikiem zostały zawarte dwie umowy o pracę na czas określony od 01-04-2010 do 30-09-2010 r. oraz od 06-10-2010 do 05-12-2010 r. Jak należy naliczyć trzynastkę (...)

 • Wynagrodzenie za usługę

  Na ile jest prawnie dopuszczalny zapis w umowie na wykonywanie usług, że wynagrodzenie za wykonywanie usług określać będzie każdorazowo kosztorys powykonawczy sporządzony (...)

 • Premia dla księgowego

  Czy pracodawca może aneksem do umowy o pracę przyznać pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku Głównego Księgowego, stałą premię tzw. bilansówkę, w wysokości 20 (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-20 poz. 1595

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

 • Komunikat UE z 2010-02-26 nr 48 poz. 6

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac Artemis Joint Undertaking

 • Komunikat UE z 2010-05-19 nr 129 poz. 14

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach projektu wieloletniego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1361

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego do spraw badań rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-03 poz. 160

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie terminu oraz harmonogramu zasadniczych przedsięwzięć związanych z likwidacją studium wojskowego uczelni morskich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.