Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 z 2009 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-10
Data wydania:2009-02-03
Data wejscia w życie:2009-02-10
Data obowiązywania:2009-02-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 z 2009 - Strona 2


Strona 2 z 4

Dziennik Ustaw Nr 21                — 2256 —                Poz. 112


10) w zakresie wspierania przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, gdy wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, lub przyznanie pomocy zależy od przekazania jej w całości lub części producentom surowców. § 4.

1. Inwestycja regionalna obejmuje:

1) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z: a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, c) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

2) nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy.

2. Inwestycją regionalną nie jest:

1) inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;

2) nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

3. Pomoc regionalna nie może być udzielana w sektorach budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych oraz w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych określonych w art. 2 pkt 22 rozporządzenia, o którym mowa w §

1. § 5.

1. Wydatki kwalifikowane na realizację inwestycji regionalnej mogą być ponoszone w następujących kategoriach:

1) nabycie nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych, lub prawa do tych nieruchomości, w tym wydatki związane z nabyciem tych nieruchomości;

2) prace demontażowe, przygotowanie terenu budowy, roboty budowlane i instalacyjne, uruchomienie urządzeń, a także całego obiektu gdy jest to bezpośrednio związane z inwestycją regionalną;

3) zakup środków trwałych, pod warunkiem że zostaną one zakupione od osoby trzeciej na warunkach rynkowych i będą zaliczone do środków trwałych beneficjenta pomocy, w tym infrastruktury technicznej związanej z inwestycją regionalną; przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych, ogrodzenie, oświetlenie oraz zagospodarowanie terenu, na którym jest realizowana inwestycja regionalna;

4) wytworzenie, we własnym zakresie, środków trwałych, pod warunkiem że zostaną one zaliczone do środków trwałych beneficjenta pomocy, w tym infrastruktury technicznej, o której mowa w pkt 3;

5) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: a) będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc wyłącznie w przedsiębiorstwie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje pomoc, b) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, c) będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat, a w przypadku gdy beneficjentem pomocy jest mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, okres ten wynosi co najmniej 3 lata, d) będą podlegać amortyzacji, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2));

6) przyłączenie inwestycji regionalnej wytwarzającej energię elektryczną lub ciepło do sieci.

2. Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowany, jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony.

3. Wydatki związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, stanowią wydatki kwalifikowane w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma formę leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu albo dzierżawy. W odniesieniu do najmu albo dzierżawy gruntów, budynków i budowli najem albo dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji regionalnej. W przypadku gdy beneficjentem pomocy jest mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, okres ten wynosi 3 lata.

4. W przypadku przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 5, uwzględnia się w wydatkach kwalifikowanych w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości wydatków, o których mowa w ust.

1.

5. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d. ———————

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223, poz. 1466.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 z 2009 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 118 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 117 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 116 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 115 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polskę Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 114 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 113 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 111 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 110 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-19 poz. 1599

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii

 • Komunikat UE z 2010-04-16 nr 98 poz. 1

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre (...)

 • Monitor Polski 1999 nr 25 poz. 365

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1793

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-20 poz. 1596


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.