Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 z 2009 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-10
Data wydania:2009-02-03
Data wejscia w życie:2009-02-10
Data obowiązywania:2009-02-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 z 2009 - Strona 3


Strona 3 z 4

Dziennik Ustaw Nr 21                — 2257 —                Poz. 112


6. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do wydatków kwalifikowanych.

7. Ârodki trwałe, o których mowa w ust. 1, nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca w celu realizacji inwestycji regionalnej, muszą być nowe. Warunek nie dotyczy inwestycji określonej w § 4 ust. 1 pkt

2.

8. Wydatki kwalifikowane są dyskontowane do wartości na dzień udzielenia pomocy z zastosowaniem stopy dyskontowej równej sumie stopy bazowej i odpowiedniej marży, ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).

9. Wydatki kwalifikowane na realizację inwestycji regionalnej mogą być ponoszone przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców na:

1) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko 2007—2013, zwanego dalej „wnioskiem o dofinansowanie”,

2) porady prawne oraz usługi doradcze — w wysokości 50 % faktycznie poniesionych wydatków. Wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie nie są wydatkami kwalifikowanymi.

10. Wydatki kwalifikowane, o których mowa w ust. 9:

1) muszą być poniesione na rzecz doradców zewnętrznych;

2) nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi ponoszonymi przez przedsiębiorców;

3) muszą dotyczyć projektu inwestycji regionalnej. §

6. Przepisy § 5 ust. 1, 2, 5 i 8—10 stosuje się odpowiednio do wydatków kwalifikowanych ponoszonych na realizację inwestycji środowiskowej. § 7.

1. Wielkość udzielanej pomocy na realizację inwestycji regionalnej jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 5.

2. Do wydatków kwalifikowanych inwestycji środowiskowej zalicza się wyłącznie wydatki, o których mowa w § 5 ust. 1, 2, 5 i 8—10, niezbędne do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska. Wartość tych wydatków oblicza się jako różnicę pomiędzy kosztami budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii i kosztami budowy lub rozbudowy źródła konwencjonalnego o porównywalnej mocy.

3. Maksymalna intensywność pomocy liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowanych na realizację inwestycji regionalnej i inwestycji środowiskowej wynosi odpowiednio:

1) 50 % — gdy inwestycja regionalna zlokalizowana będzie na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego lub kujawsko-pomorskiego;

2) 40 % — gdy inwestycja regionalna zlokalizowana będzie na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. — na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 30 % — gdy inwestycja regionalna zlokalizowana będzie na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy, a w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. — na obszarze należącym do województwa mazowieckiego;

4) 65 % — gdy inwestycja środowiskowa realizowana jest przez małe przedsiębiorstwo;

5) 55 % — gdy inwestycja środowiskowa realizowana jest przez średnie przedsiębiorstwo;

6) 45 % — gdy inwestycja środowiskowa realizowana jest przez duże przedsiębiorstwo.

4. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 3 pkt 1—3, ulega zwiększeniu o:

1) 10 punktów procentowych — w przypadku średniego przedsiębiorcy;

2) 20 punktów procentowych — w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

5. Maksymalną wartość pomocy na realizację inwestycji regionalnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402) ustala się zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia.

6. W przypadku gdy łączna wartość pomocy ze wszystkich źródeł przekraczałaby maksymalną jej wartość ustaloną w sposób określony w ust. 5, jaką można udzielić na realizację inwestycji regionalnej o wydatkach kwalifikowanych stanowiących równowartość 100 mln euro, oraz w przypadku gdy kwota pomocy na inwestycję środowiskową dla jednego przedsiębiorstwa przekracza 7,5 mln euro, pomoc taka wymaga indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

7. Wyrażone w euro kwoty przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia pomocy. § 8.

1. Beneficjent pomocy składa wniosek o dofinansowanie do podmiotu udzielającego pomocy.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 z 2009 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 118 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 117 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 116 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 115 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polskę Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 114 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 113 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 111 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 110 z 20092009-02-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-19 poz. 1599

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii

 • Komunikat UE z 2010-04-16 nr 98 poz. 1

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre (...)

 • Monitor Polski 1999 nr 25 poz. 365

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1793

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-20 poz. 1596


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.