Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1617 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-12-11
Data wydania:2009-12-02
Data wejscia w życie:2009-12-11
Data obowiązywania:2009-12-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1617 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 210                — 16402 —                Poz. 1617


1617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną Na podstawie art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa rodzaje zadań, do których wykonywania dopuszcza się użycie pojazdów do celów służbowych oraz szczegółowe warunki używania tych pojazdów. § 2.

1. Do wykonywania zadań służbowych mogą być używane pojazdy pozostające w dyspozycji Służby Celnej oraz pojazdy niepozostające w dyspozycji Służby Celnej.

2. Pojazdami niepozostającymi w dyspozycji Służby Celnej mogą być pojazdy stanowiące własność albo współwłasność funkcjonariusza celnego lub pozostające do jego dyspozycji na podstawie innego tytułu prawnego uprawniającego do używania pojazdu. § 3.

1. Pojazdów pozostających w dyspozycji Służby Celnej można używać do wykonywania zadań służbowych, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”.

2. Pojazdów niepozostających w dyspozycji Służby Celnej można używać do wykonywania zadań służbowych związanych z:

1) kontrolą przedsiębiorców w ich siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności, w zakresie przestrzegania przepisów: a) celnych, b) podatkowych, c) regulujących urządzanie i prowadzenie gier i zakładów wzajemnych, ———————

1)

d) dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i związanych z jej finansowaniem;

2) kontrolą zgłoszeń celnych lub powiadomień dostarczenia towaru, w miejscach uznanych do wykonywania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, miejscach załadunku albo rozładunku towaru;

3) postępowaniem audytowym;

4) egzekucją administracyjną realizowaną przez poborców podatkowych;

5) postępowaniem karnym, karnym skarbowym lub czynnościami oskarżyciela publicznego;

6) czynnościami służbowymi opiekuna psa służbowego Służby Celnej;

7) nadzorem nad podległymi funkcjonariuszami lub jednostkami organizacyjnymi Służby Celnej;

8) kontrolą wewnętrzną w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej;

9) logistycznym zapewnieniem funkcjonowania komórki lub jednostki organizacyjnej Służby Celnej;

10) uczestniczeniem w szkoleniach lub pracach zespołów zadaniowych Służby Celnej. § 4.

1. Pojazdy, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być wykorzystywane do wykonywania zadań służbowych pod warunkiem przewożenia tymi pojazdami wyłącznie osób będących funkcjonariuszami publicznymi.

2. Pojazdy, o których mowa w § 2 ust. 2, mogą być używane do wykonywania zadań służbowych po uzyskaniu zgody kierownika urzędu. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1617 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1629 z 20092009-12-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1628 z 20092009-12-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt K 4/08

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1627 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1626 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1625 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1624 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie wymagań dotyczących roslin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1623 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1622 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1621 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1620 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1619 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1618 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1616 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1615 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1614 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1613 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1612 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwrot za jazdy lokalne

  Czy w przypadku używania przez pracownika własnego samochodu do celów służbowych w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców (do jazd lokalnych - wyjazdy do klientów) (...)

 • Ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego

  Pracodawca od blisko 10 lat wypłacał ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, wykazując to w poz. "ryczałt samoch." listy płac. Pozycja ta (...)

 • Podstawy użycia broni palnej

  Jestem żołnierzem zawodowym i moje pytanie dotyczy służby pełnionej na terenie jednostki wojskowej z bronią. Ustawa ściśle precyzuje kto jest uznawany za organ porządkowy, (...)

 • Ryczałt za używanie samochodu prywatnego

  W październiku roku 2005 r. pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych. Umowa została zawarta do (...)

 • Używanie samochodu z leasingu do celów służbowych

  Pracownica naszej firmy używa samochodu osobowego wziętego przez jej męża w leasing w Niemczech. Nasza firma jest firmą polską i działa wyłącznie na rynku polskim. (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.