Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1628 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt K 4/08

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-12-11
Data wydania:2009-12-01
Data wejscia w życie:2009-12-11
Data obowiązywania:2009-12-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1628 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 210                — 16436 —                Poz. 1628


1628

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt K 4/08 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński — przewodniczący, Marian Grzybowski, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski — sprawozdawca, Teresa Liszcz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 18 ustawy z 29 marca 2007 r. powołanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim odwołuje się do art. 90 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze, z art. 17 ust. 1 i art. 42 ust. 2 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1317) jest zgodny z art. 2, art. 7 i art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 13a ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 17 ust. 1 Konstytucji.

3. Art. 90 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1, w części obejmującej zwrot „albo postępowania przed sądem dyscyplinarnym”, oraz art. 95c pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1, w części obejmującej zwrot „z zastrzeżeniem art. 90 ust. 2”, są niezgodne z art. 42 ust. 2 Konstytucji oraz nie są niezgodne z art. 17 ust. 1 Konstytucji. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Andrzej Rzepliński Marian Grzybowski Marek Kotlinowski Adam Jamróz Teresa Liszcz

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 1 grudnia 2009 r., wniosku Naczelnej Rady Adwokackiej o zbadanie zgodności:

1) art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, ze zm.), dodanego przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 540), z art. 2, art. 7, art. 17 ust. 1 Konstytucji oraz z jej preambułą w części odnoszącej się do zasady pomocniczości,

2) art. 13a ustawy — Prawo o adwokaturze, dodanego przez art. 1 pkt 2 ustawy z 29 marca 2007 r. powołanej w punkcie 1, z art. 2, art. 17 ust. 1 Konstytucji oraz z jej preambułą w części odnoszącej się do zasady pomocniczości,

3) art. 90 ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 12 ustawy z 29 marca 2007 r. powołanej w punkcie 1 oraz art. 95c pkt 1 ustawy — Prawo o adwokaturze,

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1628 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1629 z 20092009-12-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1627 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1626 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1625 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1624 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie wymagań dotyczących roslin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1623 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1622 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1621 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1620 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1619 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1618 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1617 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1616 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1615 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1614 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1613 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1612 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.