Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 125 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-11
Data wydania:2009-01-21
Data wejscia w życie:2009-02-26
Data obowiązywania:2009-02-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 125 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 22                — 2318 —                Poz. 125


125

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Upoważnia się:

1) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów: a) dozymetrysty reaktora badawczego, b) inspektora dozoru jądrowego, c) inspektora ochrony radiologicznej, z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych, d) kierownika reaktora badawczego, e) kierownika składowiska odpadów promieniotwórczych, f) kierownika zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych, g) kierownika zmiany reaktora badawczego, h) operatora akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii, i) operatora akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów na przejściach granicznych,

———————

1)

j) operatora akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów na przejściach granicznych, k) operatora przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego, l) operatora reaktora badawczego, m) operatora urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi, n) specjalisty do spraw ewidencji materiałów jądrowych, o) starszego dozymetrysty reaktora badawczego, p) zastępcy dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej badawczy reaktor jądrowy;

2) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów: a) inżyniera leśnictwa, b) technika leśnika, c) operatora maszyn leśnych. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Ârodowiska: M. Nowicki ———————

3)

2)

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Ârodowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 97, poz. 890), zachowane w mocy na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 892 i Nr 96, poz. 959).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 125 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 128 z 20092009-02-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 127 z 20092009-02-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 126 z 20092009-02-11

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 124 z 20092009-02-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 123 z 20092009-02-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 122 z 20092009-02-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 121 z 20092009-02-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 120 z 20092009-02-11

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 119 z 20092009-02-11

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykonanie orzeczenia z ETE.

  Art. 1153(1) kpc mówi o konieczności nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu państwa UE zaopatrzonemu w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Rozporządzenie (...)

 • Import spoza Unii Europejskiej

  Mam zamiar zakupić towar w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, a następnie odsprzedać go firmie znajdującej się w kraju Unii (bez VAT). Czy w takim przypadku będę (...)

 • Zawody, których wykonywanie wymaga niekaralności

  Z jakiej ustawy mogę się dowiedzieć, wykonywanie których zawodów nie jest możliwe w przypadku figurowania w Krajowym Rejestrze Karnym?

 • Osoby zagraniczne a prowadzenie działalności gospodarczej

  Kim są osoby zagraniczne według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej? Czy mogą one prowadzić działalność w takiej formie jak pozostałe podmioty?

 • Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

  Czy żona Brytyjczyka, która ma obywatelstwo japońskie, korzysta z prawa pobytu w Polsce razem z mężem? Na podstawie jakiego dokumentu może wjechać do Polski mąż, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-26 poz. 740

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-20 poz. 1612

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1054

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-03 poz. 1352

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-25 poz. 821

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia szczegółowego zakresu zadań ośrodka


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.