Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 131 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-12
Data wydania:2009-02-02
Data wejscia w życie:2009-02-27
Data obowiązywania:2009-02-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 131 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 23                — 2352 —                Poz. 131


131

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 63, poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 61) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.1));”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk ———————

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 73, poz. 661, z 2004 r. Nr 92, poz. 878, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 164, poz. 1365 i Nr 186, poz. 1567 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 131 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 144 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 143 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 142 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 141 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 140 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 139 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 138 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacja i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 137 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek i organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 136 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 135 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 134 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 133 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 132 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Górzyca w województwie lubuskim

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 130 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-Członka Rady Ministrów Michała Boniego

 • Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 129 z 20092009-02-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-18 poz. 1330

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-18 poz. 694

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-15 poz. 520

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-08 poz. 521

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-17 poz. 1253

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.