Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 147 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-13
Data wydania:2009-01-28
Data wejscia w życie:2009-02-15
Data obowiązywania:2009-02-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 147 z 2009


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 24                — 2398 —                Poz. 147


147

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 307) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) format numeru AUS: a) alarmowy AUS = 9XY (3 cyfry) dla służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, gdzie: 984 — pogotowie rzeczne, 985 — ratownictwo morskie i górskie, 986 — straż miejska, 991 — pogotowie elektrowni, 992 — pogotowie gazowni, 993 — pogotowie ciepłowni, 994 — pogotowie wodociągów, 997 — Policja, 998 — Państwowa Straż Pożarna, 999 — pogotowie ratunkowe, b) informacyjno-koordynacyjny AUS = 987 dla administracji rządowej w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego, ———————

1)

c) strefowy AUS: AUS = 9XYZ (4 cyfry) — do dnia 15 maja 2009 r., AUS = 19XYZ (5 cyfr) — od dnia 15 lutego 2009 r., d) międzynarodowy (MAUS) — dla połączeń przychodzących: MAUS = CC + WSN + AUS, gdzie: AUS = 9XYZ (4 cyfry) — do dnia 15 maja 2009 r., AUS = 19XYZ (5 cyfr) — od dnia 15 lutego 2009 r.;”;

2) w § 10: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) od dnia 30 września 2009 r. rozpoczyna się okres przejściowy, w trakcie którego funkcjonują równolegle dwa schematy wybierania — z cyfrą „0” i bez cyfry „0”; w przypadku użycia schematu wybierania z cyfrą „0” należy zapewnić — dla co najmniej 1 % takich wywołań na początku okresu przejściowego, w sposób narastający do 100 % po jego zakończeniu — bezpłatną automatyczną informację słowną o zaistniałych zmianach; od dnia 1 stycznia 2010 r. liczba wywołań, do których kierowana jest automatyczna informacja słowna, powinna być większa od 15 %, lecz nie może przekroczyć 20 %, a od dnia 1 marca 2010 r. powinna być większa od 45 %, lecz nie może przekroczyć 50 %; po informacji słownej połączenie może zostać rozłączone;”, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) likwidacja cyfry „0” ze schematu wybierania następuje z dniem 15 maja 2010 r., z tym że do dnia 15 stycznia 2011 r. należy zapewnić informację słowną, o której mowa w pkt 1, po której połączenie powinno zostać rozłączone.”;

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 18, poz. 97.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 147 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 151 z 20092009-02-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 150 z 20092009-02-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 149 z 20092009-02-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 148 z 20092009-02-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 146 z 20092009-02-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Zduńska Wola w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 145 z 20092009-02-13

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-18 poz. 1225

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-24 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-26 poz. 186

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-13 poz. 148

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-27 poz. 765

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji dla publicznych sieci telefonicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.