Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 178 z 2009 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów rozwojowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-19
Data wydania:2009-02-03
Data wejscia w życie:2009-03-06
Data obowiązywania:2009-02-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 178 z 2009 - Strona 2


Strona 2 z 4

Dziennik Ustaw Nr 28                — 2592 —                Poz. 178


2) istnieje zapotrzebowanie na wynik realizacji projektu rozwojowego;

3) cechy przedsięwzięcia, którego dotyczy projekt rozwojowy, są porównywalne lub lepsze od dotychczasowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych;

4) możliwość realizacji przedsięwzięcia nie budzi wątpliwości, a osiągnięcie przewidywanego wyniku jest efektywne ekonomicznie;

5) planowane koszty w stosunku do przedmiotu i zakresu badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych są zasadne;

6) przedsiębiorca złoży wniosek o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem realizacji projektu;

7) przedsiębiorca niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą przedstawi analizę porównawczą, wskazującą na wystąpienie na skutek udzielenia pomocy publicznej co najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce przy braku jej udzielania: a) istotne zwiększenie rozmiaru projektu, b) istotne zwiększenie zakresu projektu, c) istotne skrócenie czasu realizacji projektu, d) istotne zwiększenie całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację projektu. §

6. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą publiczną, zwanymi dalej „kosztami kwalifikowalnymi”, są koszty:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z prowadzeniem badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych;

2) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie i przez okres niezbędny do prowadzenia badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie i przez okres niezbędny do prowadzenia badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych;

4) gruntów i nieruchomości zabudowanych, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do prowadzenia badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych; w przypadku budynków są to

koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności lub koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu, lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;

5) usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzenia badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych;

6) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych;

7) pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych. § 7.

1. Intensywność pomocy publicznej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć, w przypadku:

1) badań przemysłowych (stosowanych) — 50 % kosztów kwalifikowalnych;

2) prac rozwojowych — 25 % kosztów kwalifikowalnych.

2. W przypadku badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych planowanych do przeprowadzenia zespołowego intensywność pomocy publicznej należy ustalić osobno dla każdego przedsiębiorcy. § 8.

1. W przypadku pomocy publicznej udzielanej mikro- lub małym przedsiębiorcom intensywność może zostać powiększona o 20 punktów procentowych dla badań przemysłowych (stosowanych) oraz o 20 punktów procentowych dla prac rozwojowych.

2. W przypadku pomocy publicznej udzielanej średnim przedsiębiorcom intensywność może zostać powiększona o 10 punktów procentowych dla badań przemysłowych (stosowanych) oraz o 10 punktów procentowych dla prac rozwojowych. §

9. W przypadku badań przemysłowych (stosowanych) intensywność pomocy publicznej może zostać powiększona o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony zostanie co najmniej jeden warunek:

1) projekt rozwojowy obejmuje skuteczną współpracę między co najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz łącznie spełnione są następujące warunki: a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 178 z 2009 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 176 z 20092009-02-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 183 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 182 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 181 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków oznaczania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 180 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 179 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 177 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO)

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 175 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 174 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 173 z 20092009-02-19

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 172 z 20092009-02-19

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 171 z 20092009-02-19

  Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-12 poz. 1287

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-20 poz. 834

  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-06 poz. 1492

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1104

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-23 poz. 601

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.