Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 178 z 2009 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów rozwojowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-19
Data wydania:2009-02-03
Data wejscia w życie:2009-03-06
Data obowiązywania:2009-02-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 178 z 2009 - Strona 3


Strona 3 z 4

Dziennik Ustaw Nr 28                — 2593 —                Poz. 178


b) duży przedsiębiorca współpracuje z co najmniej jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, czyli badania przemysłowe (stosowane) są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy;

2) projekt obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową określoną w art. 2 pkt 9 lit. a—f ustawy, zwaną dalej „jednostką naukową”, lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, a podmioty te ponoszą co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i mają prawo do publikowania wyników projektów rozwojowych w zakresie, w jakim pochodzą one z badań przemysłowych (stosowanych) prowadzonych przez te podmioty; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy;

3) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem: a) konferencji technicznych lub naukowych lub b) czasopism naukowych lub technicznych lub w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych, lub c) oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania typu open source. §

10. W przypadku prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej może zostać powiększona o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony zostanie co najmniej jeden warunek:

1) projekt rozwojowy obejmuje skuteczną współpracę między co najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz łącznie spełnione są następujące warunki: a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu, b) duży przedsiębiorca współpracuje z co najmniej jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, czyli prace rozwojowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy;

2) projekt obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, a podmioty te ponoszą co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i mają prawo do publikowania wyników projektów rozwojowych w zakresie, w jakim pochodzą one z prac rozwojowych prowadzonych przez te podmioty; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy. § 11.

1. Pomoc publiczna udzielana na podstawie rozporządzenia podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną, w tym pomocą de minimis oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej udzielaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach projektu rozwojowego, niezależnie od jej formy i źródła.

2. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w:

1) § 7 ust. 1 pkt 1, wraz ze zwiększeniami, o których mowa w § 8 i 9, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1, przy uwzględnieniu zasad sumowania, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć: a) 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw, b) 75 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw, c) 65 % kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw;

2) § 7 ust. 1 pkt 2, wraz ze zwiększeniami, o których mowa w § 8 i 10, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1, przy uwzględnieniu zasad sumowania, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć: a) 60 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw, b) 50 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw, c) 40 % kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw. § 12.

1. W przypadku gdy badania przemysłowe (stosowane) lub prace rozwojowe prowadzone są przez przedsiębiorcę we współpracy z jednostką naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, do wartości pomocy publicznej, ustalonej zgodnie z § 11, wlicza się wkłady wniesione przez te podmioty.

2. Wkładów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do wartości pomocy publicznej, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

1) uczestniczący we wspólnych badaniach przemysłowych (stosowanych) lub pracach rozwojowych przedsiębiorcy ponoszą ich całkowite koszty;

2) wyniki badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych nieskutkujące powstaniem praw własności przemysłowej są upowszechniane w sposób określony w § 9 pkt 3, a wszelkie prawa wynikające z uzyskanych wyników badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych, będących efektem działalności jednostki naukowej lub zagranicznego publicznego ośrodka badawczego, są im przekazywane w całości;

3) jednostka naukowa lub zagraniczny publiczny ośrodek badawczy w zamian za prawa majątkowe wynikające z uzyskanych wyników badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych, będących efektem ich działalności, otrzymują od przedsiębiorców uczestniczących we wspólnych badaniach przemysłowych (stosowanych) lub pracach rozwojowych wynagrodzenie odpowiadające wartości rynkowej tych praw. § 13.

1. Pomoc publiczna dla przedsiębiorcy realizującego projekt rozwojowy podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość łącznie z pomocą na realizację technicznych studiów wykonalności przekracza:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 178 z 2009 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 176 z 20092009-02-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 183 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 182 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 181 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków oznaczania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 180 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 179 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 177 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO)

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 175 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 174 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 173 z 20092009-02-19

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 172 z 20092009-02-19

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 171 z 20092009-02-19

  Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-12 poz. 1287

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-20 poz. 834

  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-06 poz. 1492

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1104

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-23 poz. 601

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.