Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 178 z 2009 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów rozwojowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-19
Data wydania:2009-02-03
Data wejscia w życie:2009-03-06
Data obowiązywania:2009-02-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 178 z 2009 - Strona 4


Strona 4 z 4

Dziennik Ustaw Nr 28                — 2594 —                Poz. 178


1) 10 000 000 euro — jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych (stosowanych) stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;

2) 7 500 000 euro — w odniesieniu do pozostałych projektów rozwojowych.

2. Pomoc publiczna dla przedsiębiorcy realizującego projekt rozwojowy w ramach projektu Eureka podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość łącznie z pomocą na realizację technicznych studiów wykonalności przekracza:

1) 20 000 000 euro — jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych (stosowanych) stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;

2) 15 000 000 euro — w odniesieniu do pozostałych projektów rozwojowych. §

14. W przypadku udzielenia przedsiębiorcy pomocy publicznej, której wartość obliczona zgodnie z § 11 przekracza 3 000 000 euro, minister przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 7 dni od dnia jej udzielenia, następujące informacje:

1) firmę przedsiębiorcy (nazwę);

2) wskazanie, czy przedsiębiorca posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy;

3) numery programów pomocowych, w ramach których została udzielona pomoc publiczna;

4) nazwy podmiotów udzielających pomocy publicznej;

5) przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej;

6) krótki opis projektu rozwojowego;

7) wykaz i wielkość kosztów kwalifikowalnych wyrażoną w euro;

8) wartość pomocy publicznej wyrażoną w ekwiwalencie dotacji brutto;

9) intensywność pomocy publicznej (stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych);

10) opis warunków, od których uzależnione jest udzielenie pomocy publicznej;

11) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia projektu rozwojowego;

12) datę udzielenia pomocy publicznej. § 15.

1. Pomoc publiczna przyznawana na realizację projektów rozwojowych jest rozliczana na podstawie i w trybie przewidzianym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust.

1.

2. Wzór raportu końcowego z realizacji projektu rozwojowego, na który przyznano dofinansowanie będące pomocą publiczną, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust.

1. §

16. Minister może zawierać umowy o finansowanie projektu rozwojowego do dnia 31 grudnia 2013 r. §

17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 178 z 2009 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 176 z 20092009-02-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 183 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 182 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 181 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków oznaczania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 180 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 179 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 177 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO)

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 175 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 174 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 173 z 20092009-02-19

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 172 z 20092009-02-19

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 171 z 20092009-02-19

  Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-12 poz. 1287

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-20 poz. 834

  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-06 poz. 1492

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1104

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-23 poz. 601

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.