Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 178 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów rozwojowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-19
Data wydania:2009-02-03
Data wejscia w życie:2009-03-06
Data obowiązywania:2009-02-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 178 z 2009


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 28                — 2591 —                Poz. 178


178

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów rozwojowych Na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe (stosowane) i prace rozwojowe określone w art. 2 pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”, prowadzone w ramach realizacji projektów rozwojowych.

2. Do pomocy, o której mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

3. O pomoc publiczną na realizację projektu rozwojowego mogą ubiegać się wnioskodawcy spełniający wymagania określone w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, zwani dalej „przedsiębiorcami”.

4. O pomoc publiczną nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

5. Na podstawie rozporządzenia nie może być udzielona pomoc publiczna przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, lub będącemu w trakcie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

6. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do finansowania projektów rozwojowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, spełniających kryteria określone w art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

7. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1) udzielanej na działalność bezpośrednio związaną z ilością wywożonych produktów do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; ———————

1)

2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w przypadkach gdy: a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą lub b) udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców. § 2.

1. Pomoc publiczną na realizację projektu rozwojowego przyznaje przedsiębiorcy minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „ministrem”, w drodze decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli możliwość realizacji projektu nie budzi wątpliwości oraz planowane koszty w stosunku do przedmiotu i zakresu zadań są zasadne.

2. Przyznane środki finansowe stanowiące pomoc publiczną są przekazywane przedsiębiorcy na podstawie umowy o wykonanie projektu rozwojowego. § 3.

1. Pomoc publiczna jest przyznawana na podstawie oceny wniosku o finansowanie projektu rozwojowego dokonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych (Dz. U. Nr 38, poz. 216), po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 5 rozporządzenia.

2. Wzór części A wniosku dotyczącego projektu rozwojowego stanowi załącznik nr 1, a wzór części B — załącznik nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w ust.

1. §

4. Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy publicznej dołącza do wniosku o finansowanie projektu rozwojowego dokumenty określone w § 8 rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz informację o otrzymanej pomocy na techniczne studia wykonalności związane z realizacją projektu rozwojowego objętego wnioskiem, sporządzoną zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. §

5. Pomoc publiczną można przyznać na prowadzenie badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) przedsięwzięcie objęte projektem rozwojowym ma charakter innowacyjny;

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 178 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 176 z 20092009-02-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 183 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 182 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 181 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków oznaczania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 180 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 179 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 177 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO)

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 175 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 174 z 20092009-02-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 173 z 20092009-02-19

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 172 z 20092009-02-19

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 171 z 20092009-02-19

  Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-12 poz. 1287

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-20 poz. 834

  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-06 poz. 1492

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1104

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-23 poz. 601

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.