Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 200 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-25
Data wydania:2009-02-12
Data wejscia w życie:2009-03-12
Data obowiązywania:2009-02-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 200 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 30                — 2662 —                Poz. 200


200

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Na podstawie art. 48, 54 i 60 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 39 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) w rubryce siódmej — informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej: a) w polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności, b) w polu drugim — datę wznowienia wykonywania działalności.”;

2) w § 40 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 7.”;

3) w § 419 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

5) w § 59 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) w rubryce ósmej — informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej: a) w polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności, b) w polu drugim — datę wznowienia wykonywania działalności.”;

6) w § 60 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. W przypadku gdy w rubryce 8 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 8.”;

7) w § 6111 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) w rubryce ósmej — informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej: a) w polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności, b) w polu drugim — datę wznowienia wykonywania działalności.”;

8) w § 6112 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. W przypadku gdy w rubryce 8 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 8.”;

9) w § 69 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) w rubryce siódmej — informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej: a) w polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności, b) w polu drugim — datę wznowienia wykonywania działalności.”;

10) w § 70 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 7.”;

„6) w rubryce szóstej — informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej: a) w polu pierwszym — datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności, b) w polu drugim — datę wznowienia wykonywania działalności.”;

4) w § 4110 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. W przypadku gdy w rubryce 6 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 6.”;

———————

1)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 165, z 2003 r. Nr 186, poz. 1821, z 2005 r. Nr 82, poz. 717, z 2006 r. Nr 241, poz. 1750 oraz z 2007 r. Nr 228, poz. 1684.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 200 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 205 z 20092009-02-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2009 r. sygn. akt SK 10/07

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 204 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 203 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie sposobu tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy tkanek lub komórek oraz sposobu oznaczania tkanek lub komórek za pomocą tego oznakowania

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 202 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 201 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 199 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 198 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 197 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 196 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 195 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 194 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 193 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 192 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 191 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 190 z 20092009-02-25

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymagania względem członków organów spółek

  W nowopowstającej spółce z o.o. wiceprezesem ma być osoba niepełnoletnia - za 2 miesiące kończy 18 lat. Osoba ta jest narodowości holenderskiej. Czy osoba taka może (...)

 • Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

  Czy w skład komitetu założycielskiego stowarzyszeń mogą wchodzić cudzoziemcy i jaka jest wysokość wpisu od wniosku o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru (...)

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

  Musimy przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną. Jednocześnie do spółki będzie wstępował nowy wspólnik. Czy można to zrobić za jednym razem, to znaczy (...)

 • Data przystąpienia wspólnika do spółki

  Aktem notarialnym z dnia 7 maja przystąpił do spółki komandytowej trzeci wspólnik - komplementariusz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 21 czerwca. Data (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-12 poz. 423

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-01 poz. 165

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1750

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-11 poz. 49

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-02 poz. 875

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.