Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 210 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-26
Data wydania:2009-02-19
Data wejscia w życie:2009-02-26
Data obowiązywania:2009-02-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 210 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 31                — 2723 —                Poz. 210


210

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa kryteria, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „ustawą”. §

2. Status agencji informacyjnej może uzyskać podmiot, który spełnia następujące kryteria:

1) posiada elektroniczny system publikowania informacji z wyspecjalizowanym serwisem ekonomicznym;

2) serwis, o którym mowa w pkt 1, ma co najmniej krajowy zasięg terytorialny;

3) zapewni niezwłoczne publikowanie w serwisie, o którym mowa w pkt 1, wszystkich informacji przekazywanych przez emitenta na podstawie art. 56 ust. 1, art. 65, art. 70 pkt 1 i 3, art. 80 i art. 86 ust. 2 ustawy oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3));

4) zapewni zachowanie poufności informacji, o których mowa w pkt 3, przed przekazaniem ich do publicznej wiadomości; podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej powinny ustanowić procedury informowania Komisji Nadzoru Finansowego o przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz procedury przechowywania, co najmniej przez 3 lata, danych dotyczących: daty i go———————

1)

dziny otrzymania informacji, podmiotu, który przekazał tę informację, osoby fizycznej, która odebrała tę informację, osób fizycznych, które miały dostęp do tej informacji przed jej opublikowaniem, daty i godziny opublikowania informacji;

5) zapewni zgodność standardów przesyłania informacji, o których mowa w pkt 3, oraz formatu przesyłanych plików z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. Nr 25, poz. 188);

6) zapewni, że informacje, o których mowa w pkt 3, przekazane do publicznej wiadomości będą zawierać wszystkie elementy informacji otrzymanych od emitenta oraz zobowiąże się, że nie będzie ingerować w treść przekazywanych informacji;

7) zapewni monitorowanie zgodności informacji przekazywanych przez agencję informacyjną do publicznej wiadomości z informacjami otrzymanymi od emitenta;

8) zapewni prowadzenie rejestru błędów i awarii serwisu, o którym mowa w pkt 1;

9) zapewni bezpłatne publikowanie informacji własnych Komisji Nadzoru Finansowego w serwisie, o którym mowa w pkt 1;

10) zapewni ciągłość działania serwisu, o którym mowa w pkt 1;

11) zapewni emitentom, codziennie, co najmniej w godzinach 800—1800, kontakt i pomoc techniczną w zakresie udostępnianych przez agencję informacyjną własnych narzędzi;

12) zobowiąże się do podania do publicznej wiadomości faktu uchylenia przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji wskazującej tę agencję informacyjną;

13) zapewni prowadzenie i udostępnianie archiwum informacji, o których mowa w pkt

3. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

2)

3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz.

1547. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 210 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 217 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 216 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 215 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 214 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 213 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 212 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 211 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 209 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 208 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 206 z 20092009-02-26

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-16 poz. 1008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-14 poz. 1174

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-23 poz. 1633

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-16 poz. 522

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-16 poz. 1241

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.