Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 212 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-26
Data wydania:2009-02-05
Data wejscia w życie:2009-03-13
Data obowiązywania:2009-02-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 212 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 31                — 2725 —                Poz. 212


212

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez ˚andarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji Na podstawie art. 46 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których ˚andarmeria Wojskowa, zwana dalej „˚andarmerią”, lub wojskowe organy porządkowe udzielają organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi, zwanym dalej „organem egzekucyjnym”, pomocy;

2) tryb występowania przez organ egzekucyjny do ˚andarmerii lub wojskowych organów porządkowych o udzielenie pomocy, w tym wymagane dokumenty;

3) sposób udzielania pomocy przez ˚andarmerię lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych;

4) sposób dokumentowania czynności wykonywanych w ramach udzielania pomocy przez ˚andarmerię lub wojskowe organy porządkowe;

5) sposób rozliczania kosztów czynności wykonanych w ramach udzielania pomocy przez ˚andarmerię lub wojskowe organy porządkowe. §

2. Organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych udzielają pomocy właściwe ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji:

1) terenowe jednostki organizacyjne ˚andarmerii;

2) wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garnizonowej, określone w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.2)). §

3. ˚andarmeria udziela organowi egzekucyjnemu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności, niezależnie od miejsca ich przeprowadzania, organ egzekucyjny natrafi na opór żołnierza pełniącego czynną ———————

1)

służbę wojskową, który uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że organ egzekucyjny na taki opór natrafi. § 4.

1. Pomoc, o której mowa w § 3, polega na zapewnianiu osobistego bezpieczeństwa organowi egzekucyjnemu oraz zapewnianiu porządku w miejscu przeprowadzania egzekucji.

2. ˚andarmeria, udzielając pomocy organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, zapewnia bezpieczeństwo również innym uczestnikom postępowania, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących udział w tych czynnościach. § 5.

1. Komendant terenowej jednostki organizacyjnej ˚andarmerii właściwej ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji udziela organowi egzekucyjnemu pomocy po otrzymaniu, co najmniej siedem dni przed terminem czynności egzekucyjnych, pisemnego wezwania do udzielenia pomocy oraz sporządzonego przez organ egzekucyjny odpisu tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest przeprowadzana egzekucja.

2. W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie pomocy może nastąpić także na ustne wezwanie organu egzekucyjnego. W takim przypadku komendant terenowej jednostki organizacyjnej ˚andarmerii, nie wstrzymując udzielenia pomocy, żąda okazania tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, oraz nadesłania, w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia czynności egzekucyjnych, potwierdzenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, na piśmie wraz ze sporządzonym przez organ egzekucyjny odpisem tytułu wykonawczego.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki obowiązek udzielenia pomocy ciąży także na patrolach ˚andarmerii pełniących służbę w pobliżu miejsca prowadzenia czynności egzekucyjnych. W takich przypadkach przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. § 6.

1. Pomoc ˚andarmerii udzielana jest przez umundurowany patrol.

2. Do udzielenia pomocy komendant terenowej jednostki organizacyjnej ˚andarmerii wyznacza w skład patrolu co najmniej trzech żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w tej jednostce. Dowódcą patrolu nie może być żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe albo okresową służbę wojskową.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243, Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz.

11. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 212 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 217 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 216 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 215 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 214 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 213 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu oraz terminów spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 211 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 210 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 209 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 208 z 20092009-02-26

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 206 z 20092009-02-26

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-26 poz. 1203

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy i asystowania komornikowi przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-06 poz. 324

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskowa lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 75

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 106

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-07 poz. 495

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.