Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 243 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrycznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-27
Data wydania:2009-02-24
Data wejscia w życie:2009-03-01
Data obowiązywania:2009-02-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 243 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 32                — 2945 —                Poz. 243


243

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrycznej Na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej, zwanej dalej „ewidencją”. § 2.

1. Ewidencję prowadzi się w sposób ciągły, umożliwiający określenie danych, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”.

2. W ewidencji wykazuje się:

1) ilości energii elektrycznej dostarczonej nabywcom końcowym wynikające z faktur, ujmowane w ewidencji zgodnie z datą sprzedaży wykazaną w fakturze;

2) szacunkowe ilości przepływów energii elektrycznej skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego, powodujące obowiązek zapłaty wpłat miesięcznych, ujmowane w ewidencji miesiąca;

3) ilości zużytej i podlegającej opodatkowaniu energii elektrycznej, ujmowane w ewidencji miesiąca na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, z uwzględnieniem art. 91 ust. 4 ustawy;

4) ilości energii elektrycznej wynikające z pozostałych czynności niepowodujących powstania obowiązku podatkowego, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy, ujmowane całościowo w ewidencji miesięcznej, z uwzględnieniem powstałych strat.

3. Podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji dokonuje miesięcznego zamknięcia ewidencji, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ewidencja dotyczy.

———————

1)

§

3. Wpisy do ewidencji dokonywane są z dokładnością do 0,001 MWh. § 4.

1. W przypadku gdy ewidencja prowadzona jest w formie papierowej, przed rozpoczęciem jej wypełniania karty ewidencji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane, parafowane i opatrzone pieczęcią podmiotu obowiązanego do prowadzenia ewidencji. Właściwy naczelnik urzędu celnego opatruje przeszycie plombą, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron.

2. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmian i poprawek w ewidencji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny. Każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty ich wprowadzenia, a w razie potrzeby opisać również w rubryce „uwagi”.

3. Ewidencja w formie elektronicznej prowadzona jest zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji i w taki sposób, aby:

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3) pozwalała na drukowanie wpisów w porządku chronologicznym;

4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.

4. Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przechowuje kopię ewidencji zapisaną na informatycznych nośnikach danych lub w formie wydruku. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 243 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 252 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 251 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 250 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 249 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu kaucji

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 248 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 247 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach i dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 246 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy do samochodu osobowego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 245 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wypłaconej przez płatnika

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 244 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie informacji o wielkości sprzedaży papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 242 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 241 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 240 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 239 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 238 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie określenia przypadków umożliwiających złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, stosowanie niższego poziomu zabezpieczenia akcyzowego oraz przypadków, w których nie ustala się stanu wykorzystywania zabezpieczenia generalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 237 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 236 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 235 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 234 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 233 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 232 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

porady prawne online

Porady prawne

 • Odpowiedź na reklamację

  Spółka cywilna złożyła reklamację do dostawcy energii elektrycznej w związku z nieprawidłowym działaniem licznika. Dostawca opóźnia się z odpowiedzią. Czy dostawcę (...)

 • Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w budynku

  Jestem administratorem zespołu 20 pawilonów handlowych. Mam podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Każdy pawilon ma podlicznik. Raz (...)

 • Odszkodowanie za brak energii elektrycznej

  Prowadzę warsztat samochodowy i dostawa energii elektrycznej jest konieczna dla działania mojej firmy. Niestety, przez kilka dni z powodu awarii, dostawa energii była wstrzymana, (...)

 • Licznik przedpłatowy

  Przejąłem wczoraj moje warszawskie mieszkanie po lokatorze kwaterunkowym z którym stosunek najmu znajdował się w trakcie wypowiedzenia, a który otrzymał inny lokal (...)

 • Opłaty karne za nielegalny pobór energii

  W jaki sposób obliczane są opłaty karne za nielegalne pobieranie energii?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-30 poz. 1057

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji energii elektrycznej

 • Komunikat UE z 2008-02-14 nr 40 poz. 4

  Zgłoszenie władz norweskich dotyczące przedłużenia okresu obowiązywania obniżonego podatku od energii elektrycznej w regionach Finnmark i North (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-22 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-02 poz. 119

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu tego obowiązku.

 • Komunikat UE z 2008-02-20 nr 47 poz. 21

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (1)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.