Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 272 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarb Państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-04
Data wydania:2009-02-18
Data wejscia w życie:2009-03-12
Data obowiązywania:2009-03-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 272 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 34                — 3263 —                Poz. 272


272

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 41, poz. 276) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w części „I. Wzór legitymacji radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa” awers legitymacji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia; ———————

1)

2) w części „II. Opis wzoru legitymacji radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa” w pkt 2.2 tiret piąte otrzymuje brzmienie: „— napis: „ważna przez 5 lat od dnia wydania”,”. §

2. Legitymacja służbowa radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wydana według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczas obowiązującym zachowuje ważność do dnia wydania temu radcy legitymacji służbowej według wzoru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż miesiąc od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2)

Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156.

Minister Skarbu Państwa: w z. J. Bury

Załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 lutego 2009 r. (poz. 272)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 272 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 271 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 270 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 269 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 268 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia wstępnego

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 267 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 266 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 264 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2006 nr 13 poz. 178

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2006 nr 1 poz. 16

  Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-17 poz. 539

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2006 nr 19 poz. 205

  Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowywania, przyjmowania i prezentowania stanowisk Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawach o istotnym znaczeniu dla ochrony praw lub interesów Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2005 nr 70 poz. 967

  Zarządzenie Nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.