Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 363 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-20
Data wydania:2009-02-24
Data wejscia w życie:2009-04-04
Data obowiązywania:2009-03-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 363 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 45                — 4182 —                Poz. 363


363

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Państwowemu Instytutowi Geologicznemu z siedzibą w Warszawie, działającemu na podstawie uchwały nr 391 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie utworzenia Instytutu Geologicznego (M. P. Nr A-65, poz.

995) oraz zarządzenia nr 34 Ministra Ochrony Ârodowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 czerwca 1987 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Geologicznego, zwanego dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. § 2.

1. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z dziedziny nauk o Ziemi, nauk biologicznych i środowiska oraz nauk technicznych polegających w szczególności na: a) działalności geologiczno-poszukiwawczej w zakresie doradztwa naukowego poprzez badanie właściwości ziemi oraz warstw i struktur skalnych, b) opracowywaniu oraz publikowaniu map geologicznych, geofizycznych, geochemicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, geośrodowiskowych i innych służących gospodarce narodowej, c) opracowywaniu regionalnych syntez we wszystkich dziedzinach nauk o Ziemi, d) opracowywaniu perspektyw złożowych i tworzeniu koncepcji poszukiwań złóż kopalin oraz wód podziemnych w nawiązaniu do badań podstawowych, z uwzględnieniem ochrony litosfery, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, e) badaniu warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich oraz geoekologicznych na potrzeby budownictwa, gospodarki wodnej oraz zagospodarowania przestrzennego, f) wykonywaniu ocen w zakresie ochrony środowiska i georóżnorodności, g) wykonywaniu ocen warunków składowania odpadów oraz magazynowania substancji użytecznych w strukturach geologicznych, h) wykonywaniu ocen warunków geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, i) monitorowaniu zagrożeń i katastrof naturalnych, a także ocenie możliwości ich zapobiegania i likwidacji skutków, j) gromadzeniu i opracowywaniu zbiorów oraz kolekcji geologicznych, k) opracowywaniu nowych metod badawczych;

2) prowadzenie badań na potrzeby lokalizacji elektrowni jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego;

3) wykonywanie zadań: a) państwowej służby geologicznej, b) państwowej służby hydrogeologicznej;

4) gromadzenie i tworzenie centralnego księgozbioru geologicznego, publikowanie informacji bibliograficznych;

5) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

6) upowszechnianie innych informacji z dziedziny nauk o Ziemi, w tym prowadzenie działalności wystawienniczej;

7) współpraca z innymi jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami państwowymi, realizującymi zadania z dziedziny nauk o Ziemi, a także współpraca ze stowarzyszeniem służb geologicznych innych krajów.

2. Do zadań Instytutu należy:

1) realizacja ustawowych zadań powierzonych w ramach pełnienia funkcji państwowej służby geologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk o Ziemi, nauk biologicznych i środowiska oraz nauk technicznych;

3) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w formie wydawnictw książkowych, publikacji, kursów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych;

4) doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;

5) przekazywanie informacji naukowej i technicznej w dziedzinie nauk o Ziemi z wykorzystaniem dostępnych sposobów informowania;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 363 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 371 z 20092009-03-20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 370 z 20092009-03-20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 369 z 20092009-03-20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych urządzeń wchodzących w skład środków technicznych w systemie dozoru elektronicznego, a także sposobu organizowania tych urządzeń w system oraz sposobu przekazywania danych wewnątrz tego systemu

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 368 z 20092009-03-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone wart. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 367 z 20092009-03-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 366 z 20092009-03-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 365 z 20092009-03-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 364 z 20092009-03-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie a działalność gospodarcza

  Chcę założyć działalność gospodarczą w Warszawie, ale nie jestem tu zameldowana. Na jakiej podstawie pracownik urzędu gminy może odmówić przyjęcia wniosku?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Potwierdzenie nadania numeru NIP

  NIP uzyskałem ponad 10 lat, w moim rodzinnym mieście. Obecnie mieszkam w Warszawie. Chciałbym otrzymać potwierdzenie nadania NIP-u. Do którego urzędu skarbowego mam (...)

 • Podstawy funkcjonowania biegłych sądowych

  Biegły sądowy w procesie cywilnym o zapłatę, w których uczestniczę (jako powód i pozwany wzajemnie) zachowuje się dziwnie. Proszę podać wszystkie aktualne przepisy (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 69 poz. 895

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorstwu statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-22 poz. 1165

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-22 poz. 1164

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Monitor Polski 2009 nr 78 poz. 983

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 listopada 2009 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-15 poz. 699

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.