Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 464 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-07
Data wydania:2009-03-24
Data wejscia w życie:2009-04-22
Data obowiązywania:2009-04-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 464 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 56                — 4987 —                Poz. 464


464

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 114, poz. 1226, z 2007 r. Nr 241, poz. 1769 oraz z 2008 r. Nr 236, poz. 1641) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ———————

1)

„1) dyrektor właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do której zakresu działania należy nadzór w imieniu ministra nad gospodarstwem pomocniczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi, Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie lub Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 464 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 465 z 20092009-04-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 463 z 20092009-04-07

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 462 z 20092009-04-07

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 461 z 20092009-04-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 460 z 20092009-04-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 459 z 20092009-04-07

  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 458 z 20092009-04-07

  Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Nagroda jubileuszowa dla pracownika

  Jak mam wyliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową? Czy podstawą nagrody jest wypłata za ostatni miesiąc, czy składniki zapisane w umowie?

 • Prawo do nagrody jubileuszowej

  Pracownica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w czasie przebywania na urlopie wychowawczym, na którym przebywa od 21.04.2004 r. do 26.10.2007 r. Jednocześnie informujemy, (...)

 • Wynagrodzenie według ustawy "kominowej"

  Członkowie zarządu spółki akcyjnej są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jako dyrektor i z-ca. Otrzymują 2 - składnikowe wynagrodzenie miesięczne : wynagrodzenie (...)

 • Zasady wypłaty nagrody jubileuszowej

  Jeżeli wewnętrzny regulamin firmy zapewnia wypłatę części nagrody jubileuszowej w przypadku zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownika z uprawnieniami (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 485

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-12 poz. 1335

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-24 poz. 1164

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-27 poz. 1769

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-08 poz. 1409

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.