Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 467 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-08
Data wydania:2009-04-02
Data wejscia w życie:2009-04-08
Data obowiązywania:2009-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 467 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 57                — 4991 —                Poz. 467


467

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb Na podstawie art. 26a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.2)) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. ———————

1)

§

2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń pracowników regionalnych izb obrachunkowych od dnia 1 stycznia 2009 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz.

2104. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 40, poz. 379, z 2006 r. Nr 38, poz. 262, z 2007 r. Nr 90, poz. 596 oraz z 2008 r. Nr 76, poz. 453.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2009 r. (poz. 467)

TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Kategoria zaszeregowania I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Kwota w złotych 1 110—1 330 1 120—1 380 1 130—1 450 1 140—1 530 1 150—1 610 1 170—1 720 1 190—1 830 1 210—1 950 1 240—2 070 1 280—2 210 1 320—2 350 1 360—2 500 1 400—2 680 1 460—2 900 1 520—3 120 1 580—3 360 1 650—3 610 1 720—3 920

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 467 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 474 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 474 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 473 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli niektórych podmiotów wdrażających w zakresie wykonywania przez te podmioty zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 472 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 472 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 471 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 471 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 470 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 470 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 469 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 469 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 468 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łubnice w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 468 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łubnice w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 467 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 466 z 20092009-04-08

  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 466 z 20092009-04-08

  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-08 poz. 467

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

 • Dziennik Ustaw z 2008-04-30 poz. 453

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-27 poz. 264

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1202

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-30 poz. 1072

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.