Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 480 z 2009 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-10
Data wydania:2009-03-31
Data wejscia w życie:2009-04-25
Data obowiązywania:2009-04-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 480 z 2009 - Strona 2


Strona 2 z 7

Dziennik Ustaw Nr 58                — 5058 —                Poz. 480


7) w § 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Zorientowany przyszłościowo długookresowy koszt przyrostowy przedsiębiorca kalkuluje jako koszt przewidywany na rok obrotowy następujący po bieżącym roku obrotowym, przyjmując jako dane bazowe do kalkulacji dane z ostatniego zakończonego roku obrotowego.

3. W celu przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przyszłościowo długookresowego kosztu przyrostowego przedsiębiorca dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w § 5 ust. 1, oraz stosuje odpowiednio przepisy § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b oraz wymagania określone w § 16.”;

8) w § 16: a) w ust. 1 uchyla się pkt 4, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 15 ust. 1, może uwzględniać uzasadnione koszty przypisane w sposób określony w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c, z uwzględnieniem § 4a.”;

9) § 17 otrzymuje brzmienie: „§

17. W pełni alokowany koszt stanowi koszt związany ze świadczeniem określonej usługi, obejmujący koszty przypisane zgodnie z przepisami § 4 i 4a, kalkulowany za ostatni zakończony rok obrotowy. Do kalkulacji w pełni alokowanego kosztu nie stosuje się aktualizacji wyceny, o której mowa w § 5 ust. 1.”;

10) w § 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt przedsiębiorca kalkuluje jako koszt przewidywany na rok obrotowy następujący po bieżącym roku obrotowym, przyjmując jako dane bazowe do kalkulacji dane z ostatniego zakończonego roku obrotowego.

3. W celu przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przyszłościowo w pełni alokowanego kosztu przedsiębiorca dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w § 5 ust. 1, oraz stosuje odpowiednio przepisy § 4 i 4a.”;

11) § 24 otrzymuje brzmienie: „§ 24.

1. Z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej sporządza się sprawozdanie:

1) ze średniorocznego kapitału zaangażowanego: a) odrębnie dla każdego rodzaju działalności oraz dla każdej z usług na rynku detalicznym, b) zbiorczo dla wszystkich rodzajów działalności — dla których prowadzona jest rachunkowość regulacyjna;

2) z wyniku działalności: a) odrębnie dla każdego rodzaju działalności oraz dla każdej z usług na rynku detalicznym, b) zbiorczo dla wszystkich rodzajów działalności — dla których prowadzona jest rachunkowość regulacyjna;

3) z porównania zbiorczego sprawozdania ze średniorocznego kapitału zaangażowanego z odpowiednimi pozycjami bilansu, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności;

4) z porównania zbiorczego sprawozdania z wyniku działalności z odpowiednimi pozycjami rachunku zysków i strat, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności;

5) z porównania wyników działalności dla poszczególnych rodzajów działalności oraz odrębnie dla każdej z usług na rynku detalicznym;

6) z przepływów transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi rodzajami działalności, w podziale na usługi świadczone w ramach tych transferów, zawierające informacje na temat stawek jednostkowych, jednostek rozliczeniowych, wykorzystania jednostek rozliczeniowych w ramach tych transferów oraz wartości transferów wewnętrznych;

7) z porównania całkowitych przepływów transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi rodzajami działalności, zbiorczo dla każdej działalności oraz pomiędzy poszczególnymi usługami świadczonymi w ramach tych transferów;

8) ze sposobu określania wartości transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi rodzajami działalności, określające w szczególności: a) średni koszt poszczególnych elementów sieci lub wartości procesów zaangażowanych w świadczenie poszczególnych usług, b) wskaźnik udziału elementów sieci lub procesów zaangażowanych w świadczenie poszczególnych usług, c) jednostkowy koszt świadczenia poszczególnych usług.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 480 z 2009 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 486 z 20092009-04-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. sygn. akt SK 19/08

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 485 z 20092009-04-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. sygn. akt K 28/08

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 484 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 483 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwość ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 482 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 481 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 479 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 478 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 477 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 476 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 475 z 20092009-04-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-06 poz. 1499

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-09 poz. 542

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-11 poz. 961

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-28 poz. 111

  Dokument Poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionych przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r. sporządzony w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-26 poz. 1234

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.