Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 521 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-23
Data wydania:2009-03-31
Data wejscia w życie:2009-05-08
Data obowiązywania:2009-04-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 521 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 63                — 5232 —                Poz. 521


521

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, sposób i tryb sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, w zakresie gospodarki finansowej, w tym przeprowadzania kontroli finansowej w zakresie gospodarowania:

1) środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy;

2) krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Agencji i realizację jej zadań, w tym pomocy krajowej ze środków budżetowych, realizowanej w ramach pomocy publicznej w rolnictwie. § 2.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, zwany dalej „ministrem”, w ramach nadzoru nad gospodarowaniem środkami, o których mowa w § 1 pkt 1:

1) sprawdza stan przygotowania Agencji do wydatkowania środków zgodnie z wymogami określonymi w przepisach Unii Europejskiej;

2) zapewnia stały nadzór nad Agencją jako agencją płatniczą;

3) analizuje wyniki certyfikacji dokonywanej na podstawie art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 90).

2. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, odbywa się w sposób i w zakresie określonych w art. 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349) oraz przepisami dotyczącymi dodatkowych kryteriów akredytacyjnych, jeżeli zostały określone na podstawie art. 3 tej ustawy.

3. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, odbywa się na podstawie art. 2 pkt 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 tej ustawy. § 3.

1. Minister, w ramach nadzoru nad gospodarowaniem środkami, o których mowa w § 1 pkt 2:

1) nadzoruje przygotowywanie projektu planu finansowego na dany rok;

2) może żądać od Prezesa Agencji informacji i wyjaśnień oraz udostępniania dokumentów;

3) może wnioskować do właściwych o przeprowadzanie kontroli w Agencji; organów

4) sprawdza prawidłowość wydatkowania tych środków.

2. Minister może żądać od Prezesa Agencji w szczególności:

1) wyjaśnień i informacji, dotyczących bieżącej działalności Agencji;

2) sporządzenia zestawień wpływów i wydatków obejmujących określony okres;

3) informacji o działaniach podjętych w celu wyeliminowania nieprawidłowości wykazanych w toku kontroli przeprowadzonych w Agencji;

4) informacji o wykonaniu przez Agencję zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 5 pkt 2;

5) informacji o planach zawarcia przez Agencję umów, wraz z uzasadnieniem ich zawarcia i procedurami w sprawie ich zawierania, dotyczących funkcjonowania Agencji i zadań z zakresu pomocy krajowej finansowanej ze środków budżetowych, realizowanej w ramach pomocy publicznej w rolnictwie;

6) okresowych informacji o aktualnym stanie wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego za dany rok. § 4.

1. Prezes Agencji przedstawia pisemne odpowiedzi na żądania, o których mowa w § 3 ust. 2, w terminach wskazanych przez ministra.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, ustala się, biorąc pod uwagę tematykę i zakres żądanych informacji i wyjaśnień, stopień złożoności oraz pilność sprawy. §

5. Prezes Agencji przekazuje ministrowi na piśmie — w terminie 14 dni:

1) informacje o wszczęciu kontroli przeprowadzanych w Agencji przez organy kontroli skarbowej, Najwyższą Izbę Kontroli oraz służby kontrolne organów Unii Europejskiej — licząc od daty ich rozpoczęcia;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 521 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 533 z 20092009-04-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 11/08

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 532 z 20092009-04-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 37/06

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 531 z 20092009-04-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r. sygn. akt P/08

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 530 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 529 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 528 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 527 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 526 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 525 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 524 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 523 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 522 z 20092009-04-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 520 z 20092009-04-23

  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 519 z 20092009-04-23

  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 518 z 20092009-04-23

  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-25 poz. 1527

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-04 poz. 176

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-28 poz. 334

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-07 poz. 499

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-09 poz. 1477

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.