Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 540 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-28
Data wydania:2009-04-10
Data wejscia w życie:2009-05-13
Data obowiązywania:2009-04-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 540 z 2009


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 64                — 5308 —                Poz. 540


540

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355) zarządza się, co następuje: §

1. Wzór wniosku o utworzenie, zniesienie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Do wniosku o utworzenie albo zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego wnioskodawca powinien dołączyć następujące dokumenty, zawierające dane aktualne w dniu złożenia wniosku:

1) odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej;

2) dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, na której ma być ustanowiony wolny obszar celny lub skład wolnocłowy: a) odpis z księgi wieczystej, potwierdzający prawo własności lub użytkowania wieczystego, przysługujące wnioskodawcy w stosunku do nieruchomości, na których ma być ustanowiony wolny obszar celny lub skład wolnocłowy — w przypadku wniosku dotyczącego wolnego obszaru celnego o typie kontroli I w rozumieniu art. 799 lit. a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.) lub składu wolnocłowego, b) tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, na których ma być ustanowiony wolny obszar celny — w przypadku wniosku dotyczącego wolnego obszaru celnego o typie kontroli II w rozumieniu art. 799 lit. b rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny;

3) szczegółowy opis granic wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, wraz z oznaczeniem miejsc wejść i wyjść;

———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

4) mapę, z zaznaczeniem przebiegu granic, w skali 1:5000 w przypadku wniosku dotyczącego wolnego obszaru celnego albo w skali 1:500 w przypadku wniosku dotyczącego składu wolnocłowego;

5) opinię dyrektora izby celnej, właściwego miejscowo ze względu na lokalizację wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dotyczącą możliwości sprawowania skutecznego dozoru celnego towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego oraz potwierdzającą zgodność ze stanem faktycznym przebiegu granic, przedstawionych na mapie i w szczegółowym opisie granic;

6) zaświadczenie o niezaleganiu wnioskodawcy z zapłatą podatków, stanowiących dochód budżetu państwa, wydane przez organ właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy;

7) oświadczenie wnioskodawcy, że nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów oraz że w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne. §

3. Dokumenty, o których mowa w § 2, dołącza się w oryginale lub kopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie, za zgodność z oryginałem. §

4. Jeżeli wnioskodawca posiada świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, do wniosku, o którym mowa w § 2, nie dołącza się dokumentów wymienionych w § 2 pkt 6 i

7. § 5.

1. Do wniosku o zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego należy dołączyć następujące dokumenty, zawierające dane aktualne w dniu złożenia wniosku:

1) odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej;

2) opinię dyrektora izby celnej, właściwego miejscowo ze względu na lokalizację wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, zawierającą ustalenia dotyczące: a) nadania przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym nowego przeznaczenia celnego towarom, które uprzednio otrzymały przeznaczenie celne wolny obszar celny,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 540 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 544 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 543 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 542 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 541 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 539 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 538 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 537 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 536 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 535 z 20092009-04-28

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 534 z 20092009-04-28

  Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-19 poz. 1485

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i trybu jego rozpatrzenia oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-13 poz. 228

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 386

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-15 poz. 871

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 954

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.