Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 541 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-28
Data wydania:2009-04-14
Data wejscia w życie:2009-05-13
Data obowiązywania:2009-04-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 541 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 64                — 5311 —                Poz. 541


541

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy ˚andarmerii Wojskowej Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy ˚andarmerii Wojskowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1848) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.

1. Organem wydającym, wymieniającym i odbierającym legitymację lub odznakę identyfikacyjną żołnierzowi żandarmerii jest:

1) Komendant Główny ˚andarmerii Wojskowej — w stosunku do żołnierzy zawodowych Komendy Głównej ˚andarmerii Wojskowej oraz w stosunku do komendantów jednostek organizacyjnych ˚andarmerii Wojskowej podległych bezpośrednio Komendantowi Głównemu ˚andarmerii Wojskowej,

2) komendant jednostki organizacyjnej ˚andarmerii Wojskowej bezpośrednio podległej Komendantowi Głównemu ˚andarmerii Wojskowej — w stosunku do podległych żołnierzy.

2. Organem deponującym legitymację lub odznakę identyfikacyjną żołnierza żandarmerii jest:

1) Komendant Główny ˚andarmerii Wojskowej — w stosunku do żołnierzy zawodowych Komendy Głównej ˚andarmerii Wojskowej,

2) komendant jednostki organizacyjnej ˚andarmerii Wojskowej — w stosunku do podległych żołnierzy lub żołnierzy zamieszkałych na obszarze działania jednostki.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.

1. Legitymacja i odznaka identyfikacyjna żołnierza żandarmerii podlega zdeponowaniu w przypadku:

1) zawieszenia w czynnościach służbowych, ———————

1)

2) zwolnienia z wykonywania zadań służbowych, po przeniesieniu żołnierza do dyspozycji przełożonego,

3) wykorzystywania urlopu poza granicami państwa,

4) skierowania na kursy i szkolenia poza granice państwa,

5) uzyskania przez żołnierza zawodowego zgody na urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157),

6) zakończenia wykonywania czynności służbowych przez żołnierzy oddziałów specjalnych ˚andarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia ˚andarmerii Wojskowej i żołnierzy niezawodowych.

2. Komendant jednostki organizacyjnej ˚andarmerii Wojskowej może zdeponować legitymację i odznakę identyfikacyjną żołnierza żandarmerii w przypadku niewykonywania przez niego zadań z powodu choroby trwającej nieprzerwanie przez trzy miesiące.

3. Legitymacja i odznaka identyfikacyjna żołnierza żandarmerii podlega zwrotowi z dniem zakończenia służby w ˚andarmerii Wojskowej.”;

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: „§ 5a. Legitymacja podlega unieważnieniu w przypadku jej utraty albo zgonu żołnierza żandarmerii.”;

4) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi także żołnierz żandarmerii, który z własnej winy legitymację zniszczył, uszkodził, utracił albo nie złożył meldunku o tym zdarzeniu.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8.

1. Legitymacja żołnierza żandarmerii podlega wymianie w razie:

1) uszkodzenia lub zniszczenia,

2) upływu okresu ważności,

3) zmiany stopnia wojskowego lub przeniesienia na inne stanowisko,

4) zmiany imienia lub nazwiska.

2. W razie utraty legitymacji wydaje się nową.”;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 541 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 544 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 543 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 542 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 540 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 539 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 538 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 537 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 536 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 535 z 20092009-04-28

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 534 z 20092009-04-28

  Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1546

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

 • Monitor Polski 2012 poz. 294

  Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-11 poz. 1509

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-01 poz. 876

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej

 • Monitor Polski 2013 poz. 833

  Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.