Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 544 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-28
Data wydania:2009-04-10
Data wejscia w życie:2009-05-13
Data obowiązywania:2009-04-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 544 z 2009


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 64                — 5315 —                Poz. 544


544

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, zwanego dalej „Funduszem”, utworzonego na podstawie art. 43 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”. § 2.

1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu. § 3.

1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”, sporządzany przez dysponenta Funduszu na każdy rok budżetowy.

2. Plan obejmuje:

1) stan środków obrotowych Funduszu na początek roku budżetowego;

2) przychody Funduszu według źródeł ich pochodzenia określone w art. 43 § 3 ustawy;

3) wydatki Funduszu na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, jak również osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, w tym dotacje celowe udzielane podmiotom, o których mowa w art. 43 § 5 ustawy, na udzielanie pomocy;

4) stan środków obrotowych Funduszu na koniec roku budżetowego;

5) należności i zobowiązania. ———————

1)

3. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu zatwierdzenia planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest projekt planu.

4. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan, z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej. §

4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Funduszu stanowią przychody Funduszu, natomiast prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku stanowią wydatki Funduszu. § 5.

1. W razie wystąpienia okresowych nadwyżek środków finansowych gromadzonych przez Fundusz, dysponent Funduszu może dokonywać oprocentowanych lokat wyłącznie w Narodowym Banku Polskim.

2. Dokonywanie oprocentowanych lokat nie może uchybiać terminowym wypłatom środków finansowych Funduszu na cele wskazane w art. 43 § 4 ustawy.

3. Oprocentowanie lokat stanowi przychody Funduszu. § 6.

1. Dysponent Funduszu sporządza sprawozdanie z wykonania planu Funduszu, w terminach i na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem ust. 2—7 niniejszego rozporządzenia.

2. W jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych i Służby Więziennej realizujących zadania Funduszu sporządza się półroczne i roczne pomocnicze sprawozdania z wykonania planu Funduszu, zgodnie z wzorem sprawozdania z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, oznaczone w prawym górnym rogu napisem „do użytku wewnętrznego”, które przekazywane są dysponentowi wyższego stopnia. W sprawozdaniu nie podlegają wypełnieniu kolumny w zakresie planu.

3. Dyrektor Generalny Służby Więziennej sporządza pomocnicze sprawozdanie z wykonania planu Funduszu na podstawie pomocniczych sprawozdań kierowników podległych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz pomocniczego sprawozdania Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje dysponentowi Funduszu pomocnicze sprawozdanie półroczne nie później niż w terminie 20 dni po upływie okresu sprawozdawczego oraz pomocnicze sprawozdanie roczne nie później niż do dnia 1 marca.

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62, poz.

504. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119 i Nr 62, poz. 504.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 544 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 543 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 542 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 541 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 540 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 539 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 538 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 537 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 536 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 535 z 20092009-04-28

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 534 z 20092009-04-28

  Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-08 poz. 328

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1674

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-30 poz. 1544

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1934

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1793

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.