Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 51 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-22
Data wydania:2008-12-30
Data wejscia w życie:2009-02-06
Data obowiązywania:2009-01-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 51 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 9                — 1102 —                Poz. 51


51

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności pierwotnych produktów rolnych, zwanego dalej „wnioskiem o rejestrację”. §

2. W ramach pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację mogą zostać sfinansowane wydatki poniesione na uzyskanie niezbędnych do przygotowania wniosku informacji w zakresie:

1) tradycyjnego charakteru, pochodzenia i historii produktu lub

2) związku produktu z regionem pochodzenia, w szczególności wytyczenia obszaru geograficznego, badań laboratoryjnych, badań poziomu rozpoznawalności i renomy produktu, lub

3) metody produkcji oraz opisu produktu, lub

4) oznakowania produktu, lub

5) dowodu pochodzenia. §

3. Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację jest udzielana w wysokości poniesionych wydatków, o których mowa w § 2, nie wyższej jednak niż 15 000 zł. §

4. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację, zwany dalej „wnioskiem o pomoc”, składa się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, na formularzu udostępnionym przez Agencję. §

5. Wniosek o pomoc zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; ———————

1)

2) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej;

3) specyfikację poniesionych wydatków, z uwzględnieniem zakresu, o którym mowa w § 2;

4) numer rachunku bankowego, na który Agencja ma dokonać wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację. §

6. Do wniosku o pomoc dołącza się:

1) kopię decyzji ministra właściwego do spraw rynków rolnych, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 1 pkt 1 lub art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368);

2) dokumenty potwierdzające wnioskodawcę wydatki; poniesione przez

3) oświadczenie wnioskodawcy o wykorzystaniu do przygotowania wniosku o rejestrację informacji, o których mowa w §

2. § 7.

1. Wnioski o pomoc rozpatruje się według kolejności ich złożenia.

2. Dniem złożenia wniosku o pomoc jest dzień wpływu wniosku do Agencji. §

8. Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację jest udzielana według kolejności złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o pomoc. § 9.

1. Prezes Agencji wydaje decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o pomoc.

2. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację dokonuje się na rachunek bankowy wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 4, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna. §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 51 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 49 z 20092009-02-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 57 z 20092009-01-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. sygn. 15 stycznia 2009 r. sygn. akt K 45/07

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 56 z 20092009-01-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2009 r. sygn. akt P 6/07

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 55 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 54 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 53 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 52 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 50 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w prawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 48 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 47 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 46 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 45 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 44 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2007-08-10 nr 210 poz. 26

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r. cofające rejestrację zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych (...)

 • Legislacja UE z 2008-10-28 nr 283 poz. 32

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2008 z dnia 27 października 2008 r. cofające rejestrację zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia (...)

 • Legislacja UE z 2008-05-22 nr 132 poz. 14

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2008 z dnia 21 maja 2008 r. cofające rejestrację niektórych nazw w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych (...)

 • Legislacja UE z 2007-03-07 nr 67 poz. 5

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2007 z dnia 6 marca 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń (...)

 • Legislacja UE z 2004-10-30 nr 328 poz. 66

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2004 z dnia 29 października 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.