Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 53 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-22
Data wydania:2009-01-08
Data wejscia w życie:2009-01-22
Data obowiązywania:2009-01-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 53 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 9                — 1106 —                Poz. 53


53

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r. Na podstawie art. 56 ust. 1b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Odstępuje się od określania terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 r. §

2. Funkcjonariuszy skierowanych do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w dniu 1 lutego 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 30 stycznia 2009 r.;

2) w dniu 11 lutego 2008 r.— zwalnia się ze służby w dniu 9 lutego 2009 r.;

3) w dniu 2 kwietnia 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 1 kwietnia 2009 r.;

4) w dniu 14 kwietnia 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 13 kwietnia 2009 r.;

5) w dniu 21 kwietnia 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 20 kwietnia 2009 r.;

6) w dniu 2 czerwca 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 1 czerwca 2009 r.;

7) w dniu 25 czerwca 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 24 czerwca 2009 r.;

8) w dniu 2 lipca 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 1 lipca 2009 r.; ———————

1)

9) w dniu 14 lipca 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 13 lipca 2009 r.;

10) w dniu 4 sierpnia 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 3 sierpnia 2009 r.;

11) w dniu 3 września 2008 r.— zwalnia się ze służby w dniu 2 września 2009 r.;

12) w dniu 29 września 2008 r.— zwalnia się ze służby w dniu 28 września 2009 r.;

13) w dniu 6 października 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 5 października 2009 r.;

14) w dniu 13 października 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 12 października 2009 r.;

15) w dniu 17 listopada 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 16 listopada 2009 r.;

16) w dniu 19 listopada 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 18 listopada 2009 r.;

17) w dniu 4 grudnia 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 3 grudnia 2009 r.;

18) w dniu 10 grudnia 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 9 grudnia 2009 r.;

19) w dniu 15 grudnia 2008 r. — zwalnia się ze służby w dniu 14 grudnia 2009 r. § 3.

1. Funkcjonariuszy, którzy stawili się do pełnienia służby z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, zwalnia się z tej służby w ostatnim dniu upływu ustawowego czasu jej trwania.

2. Jeżeli dzień zwolnienia funkcjonariusza w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przypada na dzień ustawowo lub dodatkowo wolny od służby, zwolnienie to następuje w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 53 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 49 z 20092009-02-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 57 z 20092009-01-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. sygn. 15 stycznia 2009 r. sygn. akt K 45/07

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 56 z 20092009-01-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2009 r. sygn. akt P 6/07

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 55 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 54 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 52 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 51 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 50 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w prawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 48 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 47 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 46 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 45 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 44 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-29 poz. 376

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-24 poz. 1567

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1553

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-17 poz. 1257

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1745

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2002 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.