Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 55 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-22
Data wydania:2009-01-08
Data wejscia w życie:2009-01-22
Data obowiązywania:2009-01-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 55 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 9                — 1112 —                Poz. 55


55

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis na wsparcie projektów w zakresie przedsięwzięć dotyczących systemów zarządzania środowiskowego oraz wdrażania certyfikowanych oznakowań ekologicznych dla produktów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko 2007—2013 (działanie 4.1), zwanej dalej „pomocą”. §

2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami:

1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) w odniesieniu do przedsiębiorstw wykonujących działalność w sektorze rybołówstwa. §

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3). §

4. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcy na przedsięwzięcia związane z wdrożeniem systemów zarządzania środowiskowego oraz wdrożeniem certyfikowanych oznakowań ekologicznych dla produktów. §

5. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się niezbędne do realizacji przedsięwzięcia wydatki spełniające kryteria kwalifikowalności wydatków poniesione na:

1) badanie oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w celu określenia możliwości wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego; ———————

1)

2) usługi doradcze, ekspertyzy oraz szkolenia związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego;

3) opracowanie dokumentacji służącej wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie;

4) przeprowadzenie audytów i weryfikacji związanych z procedurą przyznawania certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego;

5) rejestrację przedsiębiorstwa w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);

6) przygotowanie i publikację deklaracji środowiskowej oraz materiałów informacyjnych wymaganych od przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie EMAS;

7) przeprowadzenie badań i audytów niezbędnych dla uzyskania certyfikowanych oznakowań ekologicznych dla produktów przyjaznych środowisku;

8) opracowanie dokumentacji, w tym raportów z badań oraz innych niezbędnych informacji, składanych w jednostce przyznającej oznakowania;

9) opłaty związane z uzyskaniem certyfikowanych oznakowań ekologicznych uiszczonych na rzecz jednostki przyznającej oznakowania. § 6.

1. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 1, może być udzielana na pokrycie nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowanych i nie może przekroczyć kwoty 400 000 zł.

2. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 2, może być udzielana na pokrycie nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowanych i nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 30 000 euro, obliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. §

7. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc, jeżeli zostaną spełnione kryteria odnoszące się do:

1) przeznaczenia pomocy na przedsięwzięcia, o których mowa w § 4;

2) wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 5;

3) intensywności pomocy, o której mowa w §

6. § 8.

1. Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie pomocy do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) tytuł i miejsce realizacji przedsięwzięcia;

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 55 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 49 z 20092009-02-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 57 z 20092009-01-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. sygn. 15 stycznia 2009 r. sygn. akt K 45/07

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 56 z 20092009-01-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2009 r. sygn. akt P 6/07

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 54 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 53 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 52 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 51 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 50 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w prawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 48 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 47 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 46 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 45 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 44 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008

porady prawne online

Porady prawne

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

  Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 97 poz. 985

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski 2009 nr 70 poz. 899

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 października 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski 2011 nr 22 poz. 243

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 marca 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski 2010 nr 55 poz. 758

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 lipca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski 2011 nr 69 poz. 686

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 lipca 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.