Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 776 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie badawczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-06-18
Data wydania:2009-06-03
Data wejscia w życie:2009-07-03
Data obowiązywania:2009-06-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 776 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 94                — 7139 —                Poz. 776


776

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych (Dz. U. Nr 21, poz. 126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Opublikowanie informacji o wynikach konkursu nie może nastąpić później niż po upływie 5 miesięcy od dnia zamknięcia konkursu wniosków.”; —————

1)

2) uchyla się § 11;

3) w § 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Opublikowanie informacji o wynikach konkursu nie może nastąpić później niż po upływie 5 miesięcy od dnia zamknięcia konkursu wniosków.”. §

2. Wnioski o finansowanie projektów badawczych własnych ocenione przez Komisję Rady Nauki Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są kwalifikowane do finansowania na zasadach dotychczasowych. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 776 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 784 z 20092009-06-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 783 z 20092009-06-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 777 z 20092009-06-18

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 775 z 20092009-06-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych oraz wzorów licencji

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 774 z 20092009-06-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 773 z 20092009-06-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 770 z 20092009-06-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

porady prawne online

Porady prawne

 • Finansowanie nagród w konkursach z ZFŚS

  W firmie pracownicy spółki tworzą koło wędkarskie. Firma zorganizowała zawody wędkarskie dla pracowników. Dla zwycięzców przygotowano nagrody (o wartości 400, 200 (...)

 • Finansowanie podatku z ZFŚS

  Jaka jest podstawa zakazująca finansowanie podatku dochodowego od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Kto to sprawdza, PIP? Jakie mogą być konsekwencje (...)

 • Bony towarowe a składki ZUS

  Co roku na święta Bożego Narodzenia zakupujemy dla osób zatrudnionych w naszej firmie - spółce jawnej bony towarowe w całości sfinansowane ze środków zakładowego (...)

 • Okres rozliczeniowy urlopów wypoczynkowych

  Czy pracodawca może zmienić sposób rozliczania urlopów i przyjąć okres rozliczeniowy np. od maja do maja następnego roku?

 • Częstotliwość badań sprawozdań finansowych

  Jak często należy przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełniającej kryteriów określonych w art. 64 ust. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-16 poz. 754

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-05 poz. 478

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-16 poz. 755

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

 • Komunikat UE z 2010-01-19 nr 12 poz. 27

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre (...)

 • Komunikat UE z 2010-01-26 nr 19 poz. 16

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.