Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 819 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-06-25
Data wydania:2009-05-21
Data wejscia w życie:2009-07-10
Data obowiązywania:2009-06-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 819 z 2009


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 98                — 7331 —                Poz. 819


819

USTAWA z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w tym w połączeniu z innym towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług, a w przypadku papierosów lub tytoniu do palenia oznaczonych jednocześnie podatkowymi oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, jeżeli odpłatność przekracza kwotę równą sumie maksymalnej ceny detalicznej i kwoty 1,30 zł, stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy.”;

2) w art. 13 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. W przypadku gdy węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, bezpośrednio po dokonaniu ich importu i dopuszczeniu do obrotu, są przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego prowadzonego przez podmiot inny niż podmiot dokonujący importu, podmiot prowadzący ten skład podatkowy ponosi solidarną odpowiedzialność z podmiotem dokonującym importu za zobowiązania podatkowe powstałe w związku z importem i przemieszczaniem tych wyrobów do składu podatkowego.”;

3) w art. 40 w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) bezpośrednio po dokonaniu przez podmiot prowadzący skład podatkowy importu i dopuszczeniu do obrotu, wyroby akcyzowe są przemieszczane do składu podatkowego tego podmiotu na terytorium kraju, z zastrzeżeniem pkt 3;”, b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) bezpośrednio po dokonaniu importu i dopuszczeniu do obrotu węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 są przemieszczane do składu podatkowego.”;

4) w art. 53: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku importu wyrobów akcyzowych, które bezpośrednio po dopuszczeniu ich do obrotu są przemieszczane do składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, podmiot prowadzący ten skład podatkowy jest obowiązany wystawić administracyjny dokument towarzyszący i przedstawić ten dokument oraz właściwy dokument potwierdzający złożenie zabezpieczenia akcyzowego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wraz ze zgłoszeniem do procedury dopuszczenia do obrotu tych wyrobów akcyzowych.”, b) dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. W przypadku importu węglowodorów gazowych w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, które bezpośrednio po dopuszczeniu ich do obrotu są przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego prowadzonego przez podmiot inny niż podmiot dokonujący importu, podmiot prowadzący ten skład podatkowy jest obowiązany złożyć naczelnikowi urzędu celnego właściwemu ze względu na import tych wyrobów dodatkowe zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe mogące powstać w związku z importem i przemieszczaniem tych wyrobów do składu podatkowego. 4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, na pisemny wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy może być złożone zabezpieczenie generalne. Przed zastosowaniem zabezpieczenia generalnego właściwy naczelnik urzędu celnego ustala stan jego wykorzystania.”;

5) w art. 63 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego prowadzonego przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego do składu podatkowego prowadzonego przez osobę trzecią zobowiązanie podatkowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy może być, na jego wniosek, objęte zabezpieczeniem akcyzowym tej osoby trzeciej, złożonym na terytorium kraju w formach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1—3, za zgodą tej osoby.”;

6) w art. 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać dane dotyczące podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, określenie przewidywanej maksymalnej kwoty zobowiązań podatkowych podlegających za-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 819 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 824 z 20092009-06-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 823 z 20092009-06-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 822 z 20092009-06-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 821 z 20092009-06-25

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia szczegółowego zakresu zadań ośrodka

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 820 z 20092009-06-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 818 z 20092009-06-25

  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 817 z 20092009-06-25

  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

porady prawne online

Porady prawne

 • Akcyza na biodiesel

  Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30?

 • Refakturowanie energii elektrycznej

  Sytuacja dotyczy wynajmu lokalu użytkowego. Czy stosowanie wyższej ceny od ceny Zakładu Energetycznego nie skutkuje jakimiś obowiązkami np. w podatku akcyzowym?

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Akcyza od sprzedaży alkoholu

  Zamierzam otworzyć pub. Będę tam sprzedawał piwo, papierosy, robił drinki. Alkohol i papierosy będę nabywał od firm położonych na terenie Polski. Czy z tego rodzaju (...)

 • Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

  Firma dotychczas sprowadzała gotowe wody toaletowe z Niemiec i przy ich zakupie opłacała akcyzę. Czy akcyzę należy doliczyć wyłącznie do kosztów zakupu, czy również (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.