Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 820 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-06-25
Data wydania:2009-06-09
Data wejscia w życie:2009-07-10
Data obowiązywania:2009-06-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 820 z 2009


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 98                — 7334 —                Poz. 820


820

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych2) Na podstawie art. 9a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie wykonania i charakterystyk metrologicznych podlegających sprawdzeniu podczas legalizacji ponownej wag automatycznych przenośnikowych, wprowadzonych do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności;

2) szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej wag automatycznych przenośnikowych. §

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do wag, o których mowa w § 1, wprowadzonych do obrotu lub użytkowania:

1) na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych przed dniem 7 stycznia 2007 r.;

2) w wyniku dokonania oceny zgodności. §

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) wadze — należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy służący do wyznaczania masy produktu luzem, umieszczonego na przenośniku taśmowym, bez rozdzielania go i przerywania ruchu taśmy, przez ciągłe sumowanie tej masy; ———————

1)

2) obciążeniu maksymalnym Max — należy przez to rozumieć największą chwilową wartość masy produktu umieszczonego na pomoście wagi, jaka może być zważona przez zespół wagowy;

3) wydajności maksymalnej Qmax — należy przez to rozumieć wartość wydajności przenoszenia produktu na taśmie przenośnika, uzyskaną przy obciążeniu maksymalnym i maksymalnej prędkości taśmy;

4) wydajności minimalnej Qmin — należy przez to rozumieć wartość wydajności przenoszenia produktu na taśmie przenośnika, poniżej której wyniki ważenia mogą być obarczone nadmiernym błędem względnym;

5) pomoście wagi — należy przez to rozumieć cały przenośnik taśmowy lub jego część przeznaczoną do przyjmowania ważonego produktu;

6) urządzeniu wskazującym — należy przez to rozumieć część wagi wskazującą zsumowaną masę produktu przenoszonego na przenośniku taśmowym, która może być: a) głównym urządzeniem wskazującym sumowanie, b) urządzeniem wskazującym sumowanie częściowe, c) dodatkowym urządzeniem wskazującym sumowanie;

7) urządzeniu zerującym — należy przez to rozumieć urządzenie umożliwiające zerowanie wagi po kilku całkowitych obrotach nieobciążonej taśmy przenośnika;

8) działce sumowania d — należy przez to rozumieć działkę elementarną głównego urządzenia wskazującego sumowanie;

9) błędzie wskazania — należy przez to rozumieć różnicę pomiędzy wskazaniem wagi a wartością poprawną masy zsumowanego ładunku;

10) błędach granicznych dopuszczalnych wagi (MPE) — należy przez to rozumieć wartości skrajne błędów wagi dopuszczone przez wymagania;

11) klasie dokładności — należy przez to rozumieć klasę wag spełniających określone właściwości metrologiczne, których błędy są zawarte w określonych granicach; klasę dokładności wag oznacza się liczbą przyjętą umownie, nazywaną oznaczeniem klasy dokładności;

12) warunkach znamionowych użytkowania — należy przez to rozumieć wartości wielkości mierzonej oraz wielkości wpływających, stanowiące normalne warunki pracy wagi;

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 września 2007 r., pod numerem 2007/0488/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 820 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 824 z 20092009-06-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 823 z 20092009-06-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 822 z 20092009-06-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 821 z 20092009-06-25

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia szczegółowego zakresu zadań ośrodka

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 819 z 20092009-06-25

  Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 818 z 20092009-06-25

  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 817 z 20092009-06-25

  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.