Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 704 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-18
Data wydania:2010-06-10
Data wejscia w życie:2010-07-03
Data obowiązywania:2010-06-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 704 z 2010


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 108                — 9076 —                Poz. 704


704

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej2) Na podstawie art. 34h ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki oraz sposób wydawania wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej;

2) wzór wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej. §

2. Wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się:

1) statkom, które za zgodą właściwego organu muszą odbyć podróż do określonego miejsca w celu uzyskania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej;

2) statkom, których wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej zostało przedłożone właściwemu organowi w celu dokonania w nim zmian wynikających ze zmiany nazwy lub właściciela, wszelkich ponownych pomiarów, a także ze zmiany rejestracji lub portu macierzystego;

3) statkom, których armator złożył wniosek i oczekuje na wystawienie duplikatu wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej;

4) statkom, którym właściwy organ odmówił wydania, przedłużenia lub cofnął wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej, a jego armator odwołał się od jednej z tych decyzji;

5) statkom, których wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej jest w trakcie opracowania po pozytywnie zakończonej inspekcji technicznej;

6) statkom, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie warunki wymagane dla wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej;

7) statkom, których stan na skutek uszkodzenia nie jest zgodny ze wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej;

1)

8) scalonym materiałom pływającym i obiektom pływającym, w przypadku konieczności przeprowadzenia przewozu specjalnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, zwanej dalej „ustawą”;

9) statkom, w których przyjęto określone rozwiązania w zakresie ich budowy albo zamontowano lub wykorzystano materiały, urządzenia lub wyposażenie niespełniające wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34b ust. 3 ustawy, do czasu uznania ich za równoważne przez właściwe organy Unii Europejskiej. § 3.

1. Wniosek o wydanie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej składany do dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę statku;

2) rodzaj statku;

3) nazwę i adres armatora;

4) miejsce rejestracji i numer dokumentu rejestracyjnego statku;

5) port macierzysty statku;

6) jednolity europejski numer identyfikacyjny statku, jeżeli został nadany;

7) informację o posiadaniu instalacji gazu płynnego.

2. We wniosku wskazuje się również przyczynę wydania wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej określoną zgodnie z §

2.

3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1) zgodę na odbycie podróży w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 1;

2) kserokopię wniosku o dokonanie zmian lub wydanie duplikatu wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej w przypadkach, o których mowa odpowiednio w § 2 pkt 2 lub 3; przepis stosuje się w przypadku złożenia wniosku do organu innego niż dokonujący zmian lub wydający duplikat wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej;

3) kserokopię decyzji oraz odwołania od decyzji właściwego organu w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 4; przepis stosuje się w przypadku złożenia wniosku do organu innego niż ten, który odmówił wydania, przedłużenia lub cofnął wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej;

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 818.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 704 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 706 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 705 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 703 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 702 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 701 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 700 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 699 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 698 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 697 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 696 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 695 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 694 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 693 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 692 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 691 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 690 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 689 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 688 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 687 z 20102010-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 686 z 20102010-06-18

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

porady prawne online

Porady prawne

 • Transpozycja, implementacja, derogacja

  Proszę o podanie defincji terminów: transpozycja, implementacja, derogacja w kontekście prawa wspólnotowego.

 • Uzupełnienie świadectwa pracy

  Pracownik nie pracuje u mnie od czerwca 2003 roku. Pracował do 30.06.2003 r. Dzisiaj przesłał pismo do zakładu z prośbą o uzupełnienie świadectwa pracy, które nie (...)

 • Wyjaśnienie nieścisłości w świadectwie pracy

  Przeglądając dokumenty z firmy, w której pracowałam parę lat temu odkryłam, że brakuje mi świadectwa pracy oraz, że z powodu zmian w firmie, w której pracowałam, (...)

 • Kopie świadectw w aktach byłego pracownika

  Czy pracodawca pozostawia w aktach osobowych pracownika, z którym została rozwiązana umowa o pracę, kopie jego świadectwa szkolnego oraz wcześniejszych świadectw pracy? (...)

 • Duplikat świadectwa pracy

  Jakiś czas temu nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, w związku z czym pracownik otrzymał świadectwo pracy. Po kilku miesiącach zwrócił się do byłego pracodawcy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.