Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 718 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-22
Data wydania:2010-05-26
Data wejscia w życie:2010-07-23
Data obowiązywania:2010-06-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 718 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 109                — 9114 —                Poz. 718


718

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowe zasady współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii, w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów. §

2. Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:

1) zakładanie i modernizowanie podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

2) tworzenie i aktualizowanie zbiorów danych dotyczących podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

3) sporządzanie, drukowanie i aktualizowanie map topograficznych w skalach: 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 oraz map przeglądowo-topograficznych w skalach: 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000;

4) pomiary i opracowania grawimetryczne i magnetyczne;

5) wykonywanie fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych;

6) pomiary i opracowania fotogrametryczne z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych;

7) opracowywanie, drukowanie i aktualizowanie map lotniczych w skalach: 1 : 50 000, 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000, 1 : 2 000 000;

8) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju;

1)

9) tworzenie i aktualizowanie systemów informacji geograficznej (GIS) oraz systemów informacji o terenie (SIT);

10) wykonywanie pomiarów w oparciu o serwisy systemu wspomagania precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS. §

3. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej współdziałają z Zarządem Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jako jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii, w zakresie wykonywania prac, o których mowa w §

2. § 4.

1. Główny Geodeta Kraju i Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mogą przekazywać sobie wzajemnie nieodpłatnie materiały pochodzące odpowiednio z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wojskowego zasobu geograficznego.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, spełniające wymogi określone w przepisach dotyczących gromadzenia materiałów geodezyjnych i kartograficznych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz w wojskowym zasobie geograficznym zostają włączone do odpowiednich zasobów.

3. Główny Geodeta Kraju i Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego prowadzą na bieżąco, każdy w swoim zakresie, ewidencję przekazywanych wzajemnie opracowań i materiałów. § 5.

1. Główny Geodeta Kraju i Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego informują się wzajemnie do dnia 31 października każdego roku o zamierzeniach na rok następny w zakresie wykonywania prac określonych w §

2. 2. Główny Geodeta Kraju i Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego informują się wzajemnie do dnia 31 marca każdego roku o zakresie wykonania w roku poprzednim prac określonych w §

2. §

6. Przy realizacji prac, o których mowa w § 2, wykonywanych w ramach współdziałania, Główny Geodeta Kraju i Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mogą stosować standardy techniczne wynikające z międzynarodowych zobowiązań w zakresie geodezji i kartografii podjętych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej lub Ministra Obrony Narodowej albo, z ich upoważnienia, odpowiednio przez Głównego Geodetę Kraju lub Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 106, poz. 675.

Dziennik Ustaw Nr 109                — 9115 —                Poz. 718


§ 7.

1. Ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Główny Geodeta Kraju i Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mogą wspólnie realizować prace, o których mowa w § 2, uwzględniając przy tym potrzeby administracji publicznej oraz możliwości ekonomiczne i posiadane środki techniczne.

2. Wspólna realizacja prac, o których mowa w § 2, odbywa się na podstawie umów lub porozumień określających w szczególności: merytoryczny zakres prac, obszary ich realizacji, podział zadań, terminy realizacji, standardy techniczne oraz prawa przynależne stronom.

§

8. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów (Dz. U. Nr 14, poz. 133). §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 718 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 724 z 20102010-06-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 38/09

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 723 z 20102010-06-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2010 r. sygn. akt U 4/09

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 722 z 20102010-06-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 721 z 20102010-06-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 720 z 20102010-06-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 719 z 20102010-06-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 717 z 20102010-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne".

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 716 z 20102010-06-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 715 z 20102010-06-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 714 z 20102010-06-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na dofinansowanie do inwestycji początkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 713 z 20102010-06-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 712 z 20102010-06-22

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 711 z 20102010-06-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 710 z 20102010-06-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 709 z 20102010-06-22

  Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 708 z 20102010-06-22

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 707 z 20102010-06-22

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.