Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 753 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-25
Data wydania:2010-06-08
Data wejscia w życie:2010-09-26
Data obowiązywania:2010-06-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 753 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 113                — 9387 —                Poz. 753


753

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej2) Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

2) wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. §

2. Działalność, o której mowa w art. 1 ust. 5 lit. b (ii) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, uznaje się za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, jeżeli:

1) zakład prowadzi: a) rozbiór świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków lub b) rozbiór świeżego mięsa zwierząt łownych, lub c) rozbiór świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, lub d) produkcję mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, lub

1)

e) produkcję produktów mięsnych, w tym gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z mięsa, lub f) produkcję obrobionych lub przetworzonych produktów rybołówstwa, lub g) produkcję produktów mlecznych wyprodukowanych z mleka pozyskanego w gospodarstwie produkcji mleka w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 853/2004 lub w gospodarstwie rolnym, w którym jest prowadzona działalność w zakresie produkcji mleka surowego lub surowej śmietany, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej;

2) zakład prowadzi sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego określonych w pkt 1 konsumentowi końcowemu oraz dostawy tych produktów do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

3) dostawy, o których mowa w pkt 2, nie przekraczają wagowo: a) tony tygodniowo — w przypadku świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego, b) 0,5 tony tygodniowo — w przypadku świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków, lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego, c) 1,5 tony tygodniowo — w przypadku produktów mięsnych, d) 0,5 tony miesięcznie — w przypadku świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego, e) 0,5 tony miesięcznie — w przypadku świeżego mięsa zwierząt łownych odstrzelonych zgodnie z przepisami prawa łowieckiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego, f) 0,15 tony tygodniowo — w przypadku produktów rybołówstwa, g) 0,3 tony tygodniowo — w przypadku produktów mlecznych;

4) miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w pkt 1, oraz zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, do których następuje dostawa, znajdują się na obszarze jednego województwa lub na obszarze sąsiadujących z tym województwem powiatów położonych na obszarach innych województw.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 3 listopada 2008 r. pod numerem 2008/0473/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 753 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 759 z 20102010-06-25

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 758 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi tą opieką na swój wniosek.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 757 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 756 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 755 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 754 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 752 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 751 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 750 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 749 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 748 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 747 z 20102010-06-25

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 746 z 20102010-06-25

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 745 z 20102010-06-25

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Wspólnik spółki komandytowej

  Wspólnikami spółki komandytowej są osoby fizyczne (komandytariusze) i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusz). Nie wszyscy komandytariusze prowadzą (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Odległość budynku od linii energetycznej

  Działka o powierzchni 30 arów leży w obrębie zabudowy zagrodowej bezpośrednio przy drodze, wzdłuż której położona jest wieś. Właściciel ma zamiar wystąpić o (...)

 • Uznanie roszczenia a przedawnienie

  Uznałem roszczenie mojego kontrahenta z faktury, od której wystawienia minęło 5 lat. Dopiero po uznaniu roszczenia przypomniałem sobie, że termin przedawnienia roszczeń (...)

 • Instrukcja obsługi po polsku

  Czy dokumentacja (tj. instrukcja obsługi, Dokumentacja Techniczno Ruchowa itp) dostarczana, czy też otrzymywana wraz z urządzeniem pochodzenia zagranicznego musi być dostarczana (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.