Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 777 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-30
Data wydania:2010-06-23
Data wejscia w życie:2010-07-01
Data obowiązywania:2010-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 777 z 2010


Strona 1 z 16

Dziennik Ustaw Nr 116                — 9588 —                Poz. 777


777

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową Na podstawie art. 45a ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i szczegółowe warunki: a) gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową, b) wydawania decyzji o przydziale lokali mieszkalnych, c) wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych, d) napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Wojskową Agencję Mieszkaniową, e) opróżniania lokali mieszkalnych;

2) organy właściwe do opracowania wykazu kwater;

3) tryb opracowywania wykazu kwater;

4) wzory niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę do zamieszkiwania w kwaterze i lokalu mieszkalnym oraz ich zwalniania i rozliczania.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Agencji — należy przez to rozumieć Wojskową Agencję Mieszkaniową;

3) Prezesie Agencji — należy przez to rozumieć Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;

4) dowódcy jednostki wojskowej — należy przez to rozumieć dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową. § 2.

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, za zgodą Prezesa Agencji, może przeznaczyć lokal mieszkalny niebędący kwaterą na cele inne niż mieszkalne.

2. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, o których mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

1) wykonywaniu w stosunku do lokali mieszkalnych prawa własności i innych praw rzeczowych przysługujących Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Agencję;

1)

2) prowadzeniu obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej lokali mieszkalnych;

3) zasiedlaniu i zwalnianiu lokali mieszkalnych, w tym kwater;

4) ustalaniu i pobieraniu opłat za używanie lokali mieszkalnych, w tym kwater, oraz opłat pośrednich z tytułu ich zajmowania, a także rozliczaniu opłat pośrednich;

5) wykonywaniu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania, napraw, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, przekazanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej, pozyskanych w drodze realizacji inwestycji własnych oraz umów sprzedaży, a także pozyskanych w drodze darowizny, spadku albo zapisu — w zakresie obciążającym Agencję;

6) wykonywaniu przeglądów technicznych, napraw, konserwacji i remontów części wspólnych w budynkach stanowiących wyłączną własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję;

7) ustalaniu kosztów napraw uszkodzeń i wymiany wyposażenia lokali mieszkalnych oraz znajdujących się w nich urządzeń, a także pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku. § 3.

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, uwzględniając faktyczne potrzeby żołnierzy zawodowych w garnizonie lub miejscowości, w której żołnierze zawodowi pełnią służbę, oraz miejscowościach pobliskich, w cyklu półrocznym: do dnia 30 czerwca i dnia 31 grudnia, przygotowuje wykaz kwater i przedstawia go do zatwierdzenia Prezesowi Agencji.

2. W wykazie kwater umieszcza się lokale mieszkalne:

1) pozyskane w drodze realizacji inwestycji własnych oraz umów sprzedaży, z wyjątkiem lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 23 ust. 8 ustawy;

2) pozyskane od spółdzielni mieszkaniowych i towarzystwa budownictwa społecznego utworzonego przez Agencję;

3) pozyskane w drodze umowy najmu, leasingu albo innej umowy cywilnoprawnej;

4) pozostające w zasobie Agencji, niewymienione w pkt 1—3, niezbędne na zakwaterowanie żołnierzy.

3. Wykaz kwater obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Agencji.

4. W przypadku braku zasadności dalszego przeznaczenia lokalu mieszkalnego na kwaterę dyrektor oddziału regionalnego Agencji może wnioskować o jego skreślenie z wykazu, uzasadniając przedstawiony wniosek.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, Nr 220, poz. 1415 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 336 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i Nr 113, poz. 745.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 777 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 782 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 781 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 780 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 779 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 778 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 776 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 775 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-25 poz. 1485

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dnia 14 października 2002 r. sygn. akt U. 4/01.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-17 poz. 1134

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-20 poz. 725

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

 • Dziennik Ustaw z 2008-09-23 poz. 1065

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2008 r. sygn. akt K 7/07

 • Komunikat UE z 2009-04-04 nr 81 poz. 4

  Przyjęcie dokumentu referencyjnego do celów dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.