Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 782 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-30
Data wydania:2010-06-23
Data wejscia w życie:2010-07-15
Data obowiązywania:2010-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 782 z 2010


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 116                — 9624 —                Poz. 782


782

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 5, poz. 41, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 22 otrzymuje brzmienie: „§ 22.

1. Postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji wszczyna się z urzędu.

2. O wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Krajowej Rady zawiadamia nadawcę.

3. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji oraz o cofnięciu koncesji, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. W toku postępowania w sprawie cofnięcia koncesji, prowadzonego w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, Przewodniczący Krajowej Rady wzywa nadawcę do:

1)

1) usunięcia stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie, albo

2) rozpoczęcia rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub do wznowienia rozpowszechniania programu.

5. W toku postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać nadawcę do przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania nadawcy z przepisami ustawy i warunkami koncesji.

6. W toku postępowania w sprawie cofnięcia koncesji zapewnia się nadawcy czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia się nadawcy wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.”;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Do postępowań w sprawach o udzielenie koncesji oraz postępowań w sprawach o zmianę koncesji wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 161 i Nr 118, poz. 762 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 204, Nr 66, poz. 561 i Nr 159, poz. 1260.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 782 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 781 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 780 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 779 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 778 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 777 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 776 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 775 z 20102010-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-04 poz. 561

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-24 poz. 1187

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-25 poz. 204

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-25 poz. 1260

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-17 poz. 541

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.