Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 817 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-06
Data wydania:2010-06-01
Data wejscia w życie:2010-07-21
Data obowiązywania:2010-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 817 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 121                — 10333 —                Poz. 817


817

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz. U. Nr 27, poz. 201) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 193 lit. c otrzymuje brzmienie:

c) niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią

2) poz. 199 otrzymuje brzmienie: 199 Zaburzenia reaktywne oporne na leczenie, powstałe w szczególnych warunkach służby wojskowej: a) zaburzenia stresowe pourazowe — PTSD b) psychozy reaktywne c) trwałe potraumatyczne zmiany osobowości §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

10—30

5—20 20—100 5—20

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, z 2009 r. Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 817 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 822 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 821 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 820 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 819 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ćwiczeń dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 818 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 816 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 815 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 814 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i czynności organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowej kontroli pasz oraz sposobu ich wykonywania

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 813 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 812 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 811 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 810 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 809 z 20102010-07-06

  Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-25 poz. 197

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-12 poz. 45

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1049

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-06 poz. 1366

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1553

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.