Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 832 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-07
Data wydania:2010-06-18
Data wejscia w życie:2010-07-22
Data obowiązywania:2010-07-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 832 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 122                — 10369 —                Poz. 832


832

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, Nr 107, poz. 679 i Nr 113, poz. 745) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. Nr 108, poz. 1141, z późn. zm.1)) wprowadza się następuje zmiany:

1) w § 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Żołnierzowi zawodowemu-lekarzowi oraz innemu żołnierzowi zawodowemu posiadającemu wyższe wykształcenie i wykonującemu zawód medyczny, któremu kierownik zakładu opieki zdrowotnej powierzył czynności polegające na pełnieniu dyżuru medycznego, za każdą pełną godzinę takiego dyżuru pełnionego poza normalnymi godzinami

1)

służby przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 6, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 0,5 % stawki uposażenia zasadniczego należnego temu żołnierzowi.”, b) uchyla się ust. 2, c) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, obliczoną zgodnie z ust. 1, zwiększa się o:”;

2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: „§ 7a. Przepisów § 6 i 7 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych, z którymi zawarto umowę, o której mowa w art. 56 ust. 3b ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, na pełnienie za wynagrodzeniem dyżuru medycznego poza normalnymi godzinami służby lub pozostawania poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1719 i Nr 243, poz. 2064, z 2006 r. Nr 247, poz. 1808 oraz z 2008 r. Nr 21, poz. 128.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 832 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 834 z 20102010-07-07

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 833 z 20102010-07-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 831 z 20102010-07-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 830 z 20102010-07-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 829 z 20102010-07-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 828 z 20102010-07-07

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 827 z 20102010-07-07

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 826 z 20102010-07-07

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 825 z 20102010-07-07

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 824 z 20102010-07-07

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 823 z 20102010-07-07

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Równoważnik za nieodebrany mundur

  Czy żołnierzowi zawodowemu, w związku z przebywaniem na zasiłku chorobowym (ciężki wypadek przy pracy) należy się ekwiwalent za nieodebrany mundur w razie zwolnienia (...)

 • zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

  Czym różnią się zasady ustalania wysokości odszkodowania w przypadku OC i AC?

 • Małżeńskie stosunki majątkowe

  W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mieli przydział mieszkania służbowego, gdyż jeden z nich był zawodowym żołnierzem. Następnie jednostka wojskowa wypłaciła (...)

 • Szkolenie pracowników w soboty

  Czy można oddedelegować pracownika na szkolenie w dniach, które są dla niego wolne np. sobota i niedziela?

 • Trzynastka dla nauczyciela

  Jestem nauczycielem. W 2001r byłam na zwolnieniu lekarskim (ciążowym), następnie na urlopie macierzyńskim. W 2002r otrzymałam tzw. \"13\" pensję pomniejszoną o ilość (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1808

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-24 poz. 128

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1146

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-18 poz. 422

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-28 poz. 540

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.