Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 835 z 2010 - Strona 9

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-09
Data wydania:2010-06-24
Data wejscia w życie:2010-07-09
Data obowiązywania:2010-07-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 835 z 2010 - Strona 9


Strona 9 z 10

Dziennik Ustaw Nr 123                — 10382 —                Poz. 835


uszkodzonych na skutek powodzi dróg krajowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, określonych w wykazie stanowiącym załącznik do tego planu. Art. 38.

1. Bank Gospodarstwa Krajowego opracuje projekt zmiany planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w art. 39n ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, na rok 2010, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Projekt zmiany planu, o którym mowa w ust. 1, podlega, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy:

1) uzgodnieniu z: a) ministrem właściwym do spraw transportu, b) ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym;

2) zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie środków przeznaczonych na realizację inwestycji finansowanych z programów operacyjnych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Przepis art. 39n ust. 5 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym stosuje się odpowiednio. Art. 39.

1. Do poszkodowanego będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.13)), u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż, nie mniej jednak niż o 15 %, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu jednego miesiąca po dniu 1 maja 2010 r. w porównaniu do tego samego miesiąca w okresie od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 31 lipca 2009 r., stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) z wyjątkiem art. 3 ust. 1 pkt 2 i 6 oraz art. 3 ust. 3—6 tej ustawy.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, opracowuje zamiast programu naprawczego, plan naprawczy zawierający założenia zmian i restrukturyzacji przedsiębiorcy w celu dostosowania do bieżącej sytuacji. Art. 40. Świadczenie z ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców na podstawie art. 39 nie może być przyznane poszkodowanemu pracodawcy za te same okresy dla tych samych pracowników, co świadczenia, o których mowa w art. 21 i art. 23.

13)

Art. 41. Do poszkodowanych będących beneficjentami w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 57, poz. 351) stosuje się przepisy tego artykułu, z tym że:

1) w odniesieniu do wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 tego artykułu, termin na ich złożenie wynosi 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

2) wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 1 tego artykułu, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z naruszeniem terminu określonego w tym przepisie podlegają rozpatrzeniu. Art. 42.

1. Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej na podstawie niniejszej ustawy w celu naprawienia szkód związanych z usuwaniem skutków powodzi, uzyskanej ze wszystkich źródeł, nie może przekroczyć wartości szkód materialnych poniesionych przez przedsiębiorcę na skutek powodzi.

2. Przedsiębiorca składa wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej oświadczenie o wartości szkód materialnych poniesionych przez tego przedsiębiorcę na skutek powodzi, niezwłocznie po ustaleniu tych szkód. Oświadczenie składa się za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego. Do oświadczenia dołącza się wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty te są wydawane nieodpłatnie.

3. W przypadku uzyskania pomocy publicznej na podstawie niniejszej ustawy, przedsiębiorca składa wojewodzie, o którym mowa w ust. 2, oświadczenie o wartości tej pomocy w terminie 14 dni od dnia jej uzyskania. Oświadczenie składa się w sposób określony w ust.

2. Do oświadczenia dołącza się dokumenty potwierdzające wartość uzyskanej pomocy publicznej, o ile zgodnie z odrębnymi przepisami takie dokumenty są wydawane, a także informację o wysokości świadczenia ubezpieczyciela.

4. Wojewoda po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa ust. 3, dokonuje sprawdzenia, czy uzyskana przez przedsiębiorcę pomoc publiczna nie przekracza wartości szkód materialnych określonej w oświadczeniu, o którym mowa w ust.

2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia, wojewoda zawiadamia przedsiębiorcę o konieczności zwrotu uzyskanej pomocy, w wysokości, w jakiej przekracza wartość szkód materialnych poniesionych przez tego przedsiębiorcę na skutek powodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wskazując rachunek bankowy, na który dokonuje się zwrotu.

5. W przypadku niedokonania zwrotu zgodnie z ust. 4, wojewoda wydaje decyzję określającą wysokość zwrotu uzyskanej pomocy w części, w jakiej przekracza ona wartość szkód materialnych poniesionych przez przedsiębiorcę na skutek powodzi, oraz rachunek bankowy, na który dokonuje się zwrotu.

6. Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w ust. 5, jest minister właściwy do spraw gospodarki.

7. Środki zwrócone przez przedsiębiorcę stanowią dochód budżetu państwa.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 107, poz. 679.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 835 z 2010 - Strona 9 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 840 z 20102010-07-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 839 z 20102010-07-09

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 838 z 20102010-07-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 837 z 20102010-07-09

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 836 z 20102010-07-09

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-13 poz. 994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-06 poz. 949

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-28 poz. 224

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 90

  Ustawa z dnia 25 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-13 poz. 993

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.