Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 837 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-09
Data wydania:2010-07-09
Data wejscia w życie:2010-07-09
Data obowiązywania:2010-07-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 837 z 2010


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 123                — 10398 —                Poz. 837


837

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie Na podstawie art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku pracodawcy o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór wykazu pracowników, których wynagrodzenia podlegają zaspokojeniu w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu, zwanego dalej „wykazem”, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) tryb składania i rozpatrywania wniosku pracodawcy o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu, zwanego dalej „wnioskiem”, i wykazu;

4) sposób przekazywania pracodawcy środków z Funduszu i dokonywania wypłaty wynagrodzenia;

5) tryb zwrotu Funduszowi kwot przekazanych pracodawcy, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r., zwanemu dalej „pracodawcą”. § 2.

1. Pracodawca składa wniosek, wraz z trzema egzemplarzami wykazu, do kierownika Biura Terenowego Funduszu właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

2. Kierownik Biura Terenowego Funduszu rozpatruje wniosek złożony przez pracodawcę w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

1)

§ 3.

1. W przypadku akceptacji wniosku kierownik Biura Terenowego Funduszu zwraca pracodawcy dwa egzemplarze wykazu i niezwłocznie przekazuje środki w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu w kwocie wynikającej z zaakceptowanego wniosku na rachunek pracodawcy wskazany we wniosku.

2. O odmowie akceptacji wniosku w całości lub w części kierownik Biura Terenowego Funduszu zawiadamia niezwłocznie na piśmie zainteresowanego pracodawcę, podając uzasadnienie tej odmowy.

3. Pracodawca, którego wniosek został zaakceptowany, dokonuje wypłaty wynagrodzeń pracowników wykazanych w wykazie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania środków z Funduszu oraz odprowadza należne zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także inne potrącenia w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. § 4.

1. Po dokonaniu wypłaty pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu różnicę między kwotą otrzymaną z Funduszu a kwotą wypłaconą pracownikom w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzymania środków w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu.

2. Pracodawca zwraca kierownikowi Biura Terenowego Funduszu w terminie, o którym mowa w ust. 1, jeden egzemplarz wykazu zawierający potwierdzenie otrzymania przez pracowników wynagrodzenia oraz oświadczenie pracodawcy o odprowadzeniu zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także innych potrąceń.

3. Kierownik Biura Terenowego Funduszu po otrzymaniu wykazu, o którym mowa w ust. 2, rozlicza wydatkowanie przez pracodawcę środków w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu; rozliczenie to stanowi podstawę do uznania wydatków za zgodne z celem pożyczki. §

5. Pracodawca we wniosku zobowiązuje się do zwrotu środków w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r. na rachunek bankowy Funduszu. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 837 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 840 z 20102010-07-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 839 z 20102010-07-09

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 838 z 20102010-07-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 836 z 20102010-07-09

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 835 z 20102010-07-09

  Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-13 poz. 995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-05 poz. 1566

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-29 poz. 267

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-28 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykazu pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także trybu ich składania i rozpatrywania, sposobu przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich zwrotu.

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-04 poz. 100

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.