Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 849 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-13
Data wydania:2010-06-15
Data wejscia w życie:2010-07-28
Data obowiązywania:2010-07-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 849 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 125                — 10585 —                Poz. 849


849

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie (Dz. U. Nr 76, poz. 671 oraz z 2009 r. Nr 112, poz. 936) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 38—42 w brzmieniu: „38) od 2 000 zł do 10 000 zł — za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez wydanego na ten statek specjalnego zezwolenia połowowego;

39) od 1 000 zł do 20 000 zł — za prowadzenie połowów organizmów morskich, których kwota połowowa nie została przyznana w specjalnym zezwoleniu połowowym;

40) od 1 000 zł do 40 000 zł — za dokonanie wyładunku dorszy bez obecności inspektora rybołówstwa morskiego;

41) od 1 000 zł do 20 000 zł — za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1098/2007”, lub poza wyznaczonymi portami, określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 43, poz. 260, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich”;

1)

42) od 15 000 zł do 100 000 zł — za prowadzenie połowów określonych gatunków organizmów morskich wbrew przepisom ustanawiającym zakaz połowu tych gatunków.”;

2) w § 3 dodaje się pkt 39—49 w brzmieniu: „39) od 2 000 zł do 10 000 zł — za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez wydanego na ten statek specjalnego zezwolenia połowowego;

40) od 1 000 zł do 20 000 zł — za prowadzenie połowów organizmów morskich, których kwota połowowa nie została przyznana w specjalnym zezwoleniu połowowym;

41) od 1 000 zł do 20 000 zł — za niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1098/2007, lub dokonanie tego zgłoszenia w sposób nieprawidłowy lub podmiotom innym niż określone w § 25 rozporządzenia w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich;

42) od 1 000 zł do 20 000 zł — za niedokonanie powiadomienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1224/2009”, lub dokonanie tego powiadomienia w sposób nieprawidłowy lub podmiotom innym niż określone w tym przepisie;

43) od 1 000 zł do 20 000 zł — za nieprzekazanie sprawozdania, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, lub przekazanie tego sprawozdania w sposób nieprawidłowy lub podmiotom innym niż określone w tym przepisie;

44) od 1 000 zł do 40 000 zł — za dokonanie wyładunku dorszy bez obecności inspektora rybołówstwa morskiego;

45) od 1 000 zł do 10 000 zł — za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez posiadania na statku rybackim dokumentów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1381/87 z dnia 20 maja 1987 r. usta-

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 66, poz. 407, Nr 88, poz. 538, Nr 103, poz. 663 i Nr 225, poz. 1498, z 2009 r. Nr 65, poz. 549 oraz z 2010 r. Nr 71, poz. 460 i Nr 84, poz. 550.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 849 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 852 z 20102010-07-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 25/08

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 851 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 850 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 848 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 847 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 846 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 845 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 844 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, ze nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 843 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 842 z 20102010-07-13

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 936

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2009 r. sygn. akt K 13/08

 • Komunikat UE z 2009-06-27 nr 147 poz. 20

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 383. posiedzeniu w dniu 25 października 2004 r. (...)

 • Komunikat UE z 2008-08-28 nr 219 poz. 10

  Opinia przedstawiciela państw EFTA dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/E-1/38.113 — Prokent/Tomra — Posiedzenie w dniu 27 marca (...)

 • Monitor Polski 2008 nr 8 poz. 101

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-22 poz. 948

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.