Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 70 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-29
Data wydania:2008-06-13
Data wejscia w życie:2010-03-01
Data obowiązywania:2010-01-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 70 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 13                — 1074 —                Poz. 70


70

USTA WA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314) w art. 4:

1) w ust. 1: a) w pkt 1: — lit. b otrzymuje brzmienie: „b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)), lub”, — lit. d otrzymuje brzmienie: „d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416);”, b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: „6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) osoby: a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.2)), b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.

1)

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.3)), c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416), d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252), f) (pominięta),4) g) (pominięta).5)”;

2) uchyla się ust.

2. Art. 2.

1. Opłaty abonamentowe uiszczone z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc przez osoby, które nabyły prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych na podstawie niniejszej ustawy, podlegają zwrotowi za miesiące, za które opłaty są nienależne.

2. Za usługę zwrotu opłat operator publiczny, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, otrzymuje wynagrodzenie umowne.

3. (pominięty).6) Art. 3. (pominięty).7) Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podpisuję ustawę z pominięciem lit. f i g w pkt 7 dodawanym przez art. 1 pkt 1 lit. b, ust. 3 w art. 2 oraz art. 3 uznanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2009 r. sygn. akt Kp 1/08 (M. P. Nr 76, poz.

953) za niezgodne z Konstytucją.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818 i Nr 209, poz. 1519 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.

4) W wyniku uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2009 r. sygn. akt Kp 1/08 (M. P. Nr 76, poz. 953).

5) W wyniku uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o którym mowa w odnośniku nr 4.

6) W wyniku uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o którym mowa w odnośniku nr 4.

7) W wyniku uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o którym mowa w odnośniku nr 4.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 70 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.